سوالات استخدامی با جواب (درس به درس )

سوالات استخدامی با جواب (درس به درس )

سوالات + با جواب (درس به درس ) نمونه سوالات * با جواب (درس به درس ) نمونه سوالات * رشته مدیریت دولتی+نمونه سوالات * رشتهعلوم اقتصادی * نمونه ...
نمونه سوالات پیام نور دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس دستور نگارش 2 پیام ...
نمونه سوالات پیام نور دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 1 پیام ...
نمونه سوالات پیام نور نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس نثر ساده انگلیسی پیام ...
نمونه سوالات پیام نور درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس درآمدی برادبیات ...
نمونه سوالات پیام نور درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس درآمدی بر ادبیات ...
نمونه سوالات پیام نور داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس داستان کوتاه پیام ...
نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 3 پیام ...
نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 2 پیام ...
نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه Search Results دانلود نمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 1 پیام ...

سوالات استخدامی با جواب (درس به درس )

دسته : نمونه سوالات استخدامیتاریخ: 2018/05/03

سوالات + با جواب (درس به درس )

نمونه سوالات * با جواب (درس به درس )

نمونه سوالات * رشته مدیریت دولتی+نمونه سوالات * رشتهعلوم اقتصادی * نمونه سوالات * رشته مدیریت فناوری اطلاعات * نمونه سوالات  * رشتهمدیریت سیستم و بهره وری *  نمونه سوالات *  رشته مدیریت بازرگانی * نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری  * نمونه سوالات  *  رشته مدیریت صنعتی +نمونه سوالات  *  رشتهمدیریت جهانگردی.

فایل شماره1

نمونه سوالات  مبانی و اصول سازمان و مدیریت 491سوال + پاسخ نامه  

              

فال شماره 2

نمونه سوالات  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

فایل شماره 3

نمونه سوالات اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

فایل شماره 4

نمونه سوالات اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه

فایل شماره 5

نمونه سوالات اقتصاد کلان  161 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 6

ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک 128 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 7

210 سوال + پاسخنامه ریاضیات پایه و مقدمات آمار دو

فایل شماره 8

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 240سوال + پاسخنامه

فایل شماره 9

مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 315سوال + پاسخنامه

فایل شماره 10

مبانی روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه

فایل شماره 11  

مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 12

آمار و احتمالات549 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 13

اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 14  

بازاریابی بین الملل 935 سوال + پاسخنامه

 فایل شماره 15

تحقیق در عملیات350سوال + پاسخنامه

فایل شماره 16

حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه

ایل شماره 17

حقوق اساسی 270 سوال +  پاسخنامه

فایل شماره 18

سیستم خرید و انبارداری و توزیع570 سوال + پاسخنامه

 فایل شماره 19

مدیریت اسلامی یک150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 20

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 65 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 21 :

آشنایی با قوانین کسب و کار 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 22

روانشناسی سازمانی 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 23

مدیریت استراتژیک 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 24

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 25

مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 26 

مدیریت تولید365 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 27

کاربرد آمار در مدیریت صنعتی110سوال + پاسخنامه

فایل شماره 28

مدار های الکترونیک یک 115  سوال + پاسخنامه

فایل شماره 29

تحقیق در عملیات یک 85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 30

کار آفرینی و توانمند سازی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 31

آمار و کاربرد آن در مدیریت یک 175 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 32

بازارشناسی و مسائل بازاریابی 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 33 

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 34

زبان تخصصی 2 رشته مدیریت دولتی و بازرگانی 30 سوال

فایل شماره 35

زبان تخصصی 3 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 36

زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 37

مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 38

پول و ارز و بانکداری590 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 39

اصول علم اقتصاددو 354سوال + پاسخنامه

فایل شماره 40

اصول سازمان ومدیریت420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 41

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 42 

مبانی روش تحقیق در مدیریت140 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 43

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم220 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 44  

اصول بازاریابی 465 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 45  

روش ها و فنون توانمند سازی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 46

پژوهش عملیاتی510 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 47

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی400 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 48

حقوق بازرگانی319 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 49

آمار و کاربرد آن در مدیریت دو  395 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 50

حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه

فایل شماره 51

بازرگانی بین المللی410 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 52

تجارت الکترونیک یک 485 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 53

تجارت الکترونیک دو 190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 54

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان685 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 55

تحقیق در عملیات 2 رشته مدیریت235 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 56  

حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 57 

روانشناسی کار120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره58

زبان تخصصی 1 رشته مدیریت409 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 59

زبان تخصصی 2 رشته مدیریت425 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 60

زبان تخصصی 3 رشته مدیریت200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 61

سیستم های اطلاعات مدیریت 410 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 62  

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت120 سوال + پاسخنامه

 فایل شماره 63 :

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن360 سوال + پاسخنامه

فایل شماه 64

مبانی مدیریت بازرگانی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 65

مدیریت استراتژیک580 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 66

مدیریت اسلامی دو 330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 67

مدیریت اسلامی پیشرفته390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 68

مدیریت بازریابی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 69

مدیریت مالی دو 369 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 70

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 71

زبان تخصصی 4 رشته مدیریت بازرگانی100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 72

مدیریت صادرات و واردات150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 73

تحقیقات بازاریابی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 74

حقوق بازرگانی بین المللی100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 75

سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک30سوال تستی

فایل شماره 76

بازارشناسی و مسائل بازاریابی7سوال تشریحی

فایل شماره 77  

تحقیق در عملیات رشته مدیریت بازرگانی200 سوال + پاسخنامه-

فایل شماره 78

حسابداری مالیاتی 293 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 79

 روانشناسی عمومی880 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 80

مبانی جامعه شناسی889 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 81

حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 82

حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 83

حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 84

درس مباحث جاری حسابداری270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 85

حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 86

درس زبان تخصصی 2 رشته حسابداری290 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 87

حسابداری پیشرفته دو 245 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 88

پژوهش عملیاتی 1 حسابداری100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 89

زبان تخصصی 1 رشته حسابداری 190 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 90

حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 91

حسابداری پیشرفته دو 316 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 92

اصول تنظیم و کنترل بوجه دولتی314 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 93

             حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 94

پروژه عملیاتی 2 رشته حسابداری30 سوال + پاسخنامه

                                                                    فایل شماره 95

کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه

فایل شماره 96

پژوهش عملیاتی دو 100سوال + پاسخنامه

فایل شماره97

تصمیم گیری در مسائل مالی35 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 98

آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 99

تئوری حسابداری یک 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 100

علم اقتصاد 1 رشته حسابداری 200 سوال + پاسخنامه

                                                                                                                                     فایل شماره 101

حسابداری و حسابرسی دولتی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 102

زبان تخصصی حسابداری یک 35 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 103

روابط صنعتی 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 104

زبان تخصصی مدیریت صنعتی 70 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 105

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری337 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 106

سیستم های عامل457 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 107

مبانی مهندسی صنعتی70 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 108

کارسنجی و روش سنجی   259 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 109

کنترل پروژه330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 110

کنترل کیفیت آماری503 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 111

مبانی مدیریت صنعتی255 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 112

بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 113

تصمیم گیری وتعیین خط مشی صنعتی305 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 114

مدیریت کارخانه110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 115

ریاضی مقدماتی105 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 116

بررسی اقتصادی طرح های صنعتی175 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 117

زبان تخصصی 4 رشته مدیریت صنعتی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 118

روانشناسی  صنعتی رشته مدیریت صنعتی  80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 119

   حفاظت صنعتی         30 سوال + پاسخنامه      

 

فایل شماره 120

30مدیریت تولید و عملیات0 3سوال + پاسخنامه                           


فایل شماره 121

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 65 سوال + پاسخنامه

                                                                                                                                      فایل شماره 122

جامعه شناسی عمومی280 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 123

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 124

آشنایی با کامپیوتر240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 125

سیاست گذاری توریسم240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 126

گذراندن اوقات فراغت358 سوال + پاسخنامه

 فایل شماره 127

زبان دوم 2 مدیریت جهانگردی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 128

زبان انگلیسی تخصصی 1 مدیریت جهانگردی390 سوال + پاسخنامه

فال شماره 129

آداب سفر در اسلام330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 130

  اشنایی باسازمان های دولتی ایران 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 131

برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 132

تاریخ فرهنگ ایران دو240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 133

    جغرافیای جهانگردی عمومی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 134

شناخت روحیات ملل210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 135

تاریخ فرهنگ ایران یک180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 136

باستان شناسی ایران210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره137

  آشنایی با موزه های جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 138

 جغرافیای جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 139

شناخت صنایع دستی ایران240ی سوال + پاسخنامه

فایل شماره 140

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 141

امور مسافرت و صدور بلیط210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 142

مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 143

شناخت صنعت جهانگردی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 144

هنر و معماری ایران180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 145

هنر و معماری ایران دو210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 146

فرهنگ عامه190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 147

فن راهنمایی209 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 148

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 149

برنامه ریزی توسعه جهانگردی210 سوال + پاسخنامه

                                                                                                                                     فایل شماره 150

زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 151

مباانی مردم شناسی (جهانگردی) 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 152

قوانین و مقررات حقوقی بازرگانی30 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 153

مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 154

زبان انگلیسی تخصصی 2 رشته مدیریت جهانگردی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 155

هنر و معماری ایران 1 رشته مدیریت جهانگردی60 سوال + پاسخنامه

                                                                                                                                     فایل شماره 156

حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

               

                                                                                                                       فایل شماره 157

تحلیل آماری30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 158

تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی364 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 159

روابط کار در سازمان335 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 160

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها465 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 161

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 402 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 162

سیستم های اطلاعات مدیریت دولتی 265 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 163

مباحث ویژه در مدیریت دولتی 450 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 164

مبانی مدیریت دولتی یک 270 سوال +پاسخنامه

فایل شماره 165

مبانی مدیریت دولتی دو250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 166

مدیریت تطبیقی 370 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 167

مدیریت توسعه 325 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 168

مدیریت سازمانها محلی و شهرها داریها260 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 169

مدیریت تحول سازمانی365 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 170

روش تحقیق در مدیریت205 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 171

مدیریت تعاونی ها300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 172

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها255 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 173

روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دولتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 174

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 175

احکام کسب و کار رشته مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 176

تحقیق در علوم تربیتی450 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 177

ارزیابی طرح های اقتصادی320 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 178

آمار و احتمالات مهندسی 204 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 179

کلیات فلسفه 340 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 180

اقتصاد ایران660  سوال + پاسخنامه

فایل شماره 181

نظام اقتصادی صدر اسلام390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 182

نظام های اقتصادی 311 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 183

اصول اقتصاد کشاورزی 535 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 184

اقتصاد بخش عمومی دو320 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 185

اقتصاد پول 160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 186

اقتصاد خرد یک 580 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 187

اقتصاد خرد میانه دو 440 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 188

اقتصاد ریاضی705 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 189

اقتصاد سنجی 489 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 190

اقتصاد کار و نیروی انسانی160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 191

اقتصاد کلان میانه دو215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 192

اقتصاد مدیریت280 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 193

اقتصاد منابع 440 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 194

تاریخ عقاید اقتصادی560 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 195

تجارت بین الملل 470 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 196

حقوق اقتصادی 200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره197

روش تحقیق در اقتصاد320 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 198

مالیه بین الملل 480 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 199

اقتصاد صنعتی400 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 200

اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی80 سوال +پاسخنامه

فایل شماره 201

اقتصاد خرد میانه یک 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 202

زبان تخصصی اقتصاد یا زبان خارجی دو 200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 203

زبان تخصصی 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال +پاسخنامه

فایل شماره 204

مبانی فقهی اقتصاد اسلام 190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 205

برنامه ریزی اقتصادی40 سوال + پاسخنامه  40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 206

آمار 1 رشته علوم اقتصادی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 207

ریاضیات 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 208

ریاضی 1 رشته علوم اقتصادی 25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 209

آمار 2 رشته علوم اقتصادی 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 210

اقتصاد بخش عمومی 1 رشته علوم اقتصادی160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 211

اقتصاد کشاورزی رشته علوم اقتصادی 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 212

اقتصاد کلان مقدماتی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 213

اقتصاد خرد پیشرفته 45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 214

اقتصاد کلان پیشرفته45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 215

تحلیل اماری 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 216

تئوری های مدیریت پیشرفته 30سوال + پاسخنامه

فایل شماره 217

روش شناسی ایجاد سیستم های پیشرفته 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 218

شبکه های کامپیوتری دو185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 219

کاربرد کامپیوتر و اشنایی با نرم افزار ها 90  سوال+ پاسخنامه

فایل شماره 220

مدلسازی ااطلاعات سازمان 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 221

مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 222

منابع اطلاعاتی  30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 223

هوش مصنوعی ومنطق فازی 30 سوال +پاسخنامه

فایل شماره 224

سازماندهی مواد 4 رده بندی 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 225

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 226

اقتصاد عمومی 240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 227

تحلیل سیستم ها240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی رشته حقوق(تمامی گرایشها)

فایل شماره 228

ایین دادرسی مدنی دو279 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 229

ایین دادرسی مدنی سه270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 230

ایین دادرسی کیفری دو225سوال+پاسخنامه

فایل شماره231

ادله اثبات دعوا330سوال+پاسخنامه

فایل شماره232

اصول فقه یک580 سوال+پاسخنامه

فایل شماره233

بزهکاری اطفال141 سوال+پاسخنامه

فایل شماره234

حقوق بشر در اسلام190 سوال+پاسخنامه

فایل شماره235

حقوق تجارت دو540 سوال+پاسخنامه

فایل شماره236

حقوق تجارت سه340 سوال+پاسخنامه

فایل شماره237

حقوق تجارت چهار330 سوال+پاسخنامه

فایل شماره238

حقوق تطبیقی565 سوال+پاسخنامه

فایل شماره239

حقوق ثبت415 سوال+پاسخنامه

فایل شماره240

حقوق جزایی بین الملل ایرانی305 سوال+پاسخنامه

فایل شماره241

حقوق سازمان های بین الملل270 سوال+پاسخنامه

فایل شماره242

حقوق مدنی 4الزامات خارج از قراردادها210 سوال+پاسخنامه

فایل شماره243

حقوق مدنی 5 خانواده290 سوال+پاسخنامه

فایل شماره244

حقوق مدنی هفت520 سوال+پاسخنامه

فایل شماره245

حقوق مدنی 8شفعه ووصیت وارث430 سوال+پاسخنامه

فایل شماره246

حقوق کار240 سوال+پاسخنامه

فایل شماره247

متون حقوقی 1 به زبان خارجه260 سوال+پاسخنامه

فایل شماره248

متون فقه دو150 سوال+پاسخنامه

فایل شماره249

پزشکی قانونی180 سوال+پاسخنامه

فایل شماره250

حقوق اساسی یک 300 سوال+پاسخنامه

فایل شماره251

حقوق بین المللی عمومی دو180 سوال+پاسخنامه

فایل شماره252

حقوق جزایی عمومی یک380 سوال+پاسخنامه

فایل شماره 253

حقوق جزایی عمومی دو 280سوال+پاسخنامه

فایل شماره254

کیفر شناسی210 سوال+پاسخنامه

فایل شماره255

مقدمه علم حقوق205 سوال+پاسخنامه

فایل شماره256

مالیه عمومی رشته حقوق710 سوال+پاسخنامه

فایل شماره257

حقوق اداری220 سوال+پاسخنامه

فایل شماره258

حقوق در مدد کاری390 سوال+پاسخنامه

فایل شماره259

اصول فقه دو330 سوال+پاسخنامه

فایل شماره260

جرم شناسی720 سوال+پاسخنامه

فایل شماره261

حقوق اداری دو390 سوال+پاسخنامه

فایل شماره262

حقوق اساسی دو240 سوال+پاسخنامه

فایل شماره263

حقوق بین الملل خصوصی دو290 سوال+پاسخنامه

فایل شماره264

تجارت 1اشخاص280 سوال+پاسخنامه

فایل شماره265

حقوق جزایی اختصاصی210 سوال+پاسخنامه

فایل شماره266

حقوق جزای اختصاصی  دو390 سوال+پاسخنامه

فایل شماره267

حقوق جزای اختصاص سه310 سوال+پاسخنامه

فایل شماره268

حقوق مدنی یک270 سوال+پاسخنامه

فایل شماره269

حقوق مدنی سه130 سوال+پاسخنامه

فایل شماره270

رویه قضایی470 سوال+پاسخنامه

فایل شماره271

قوائد فقه دو200 سوال+پاسخنامه

فایل شماره272

متون حقوقی2 به زبان خارجه اختصاصی470 سوال+پاسخنامه

فایل شماره273

متون فقه یک300 سوال+پاسخنامه

فایل شماره274

متون فقه سه270 سوال+پاسخنامه

 

فایل شماره275

متون فقه چهار270 سوال+پاسخنامه

فایل شماره276

حقوق جزای اختصاصی سه320 سوال+پاسخنامه

فایل شماره277

حقوق بیمه240 سوال+پاسخنامه

فایل شماره278

عربی رشته حقوق220 سوال+پاسخنامه

فایل شماره279

علم اقتصاد در رشته حقوق175 سوال+پاسخنامه

فایل شماره280

شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعدازاسلام210 سوال+پاسخنامه

فایل شماره281

حقوق مدمی 1اشخاص و حمایت از محجورین200 سوال+پاسخنامه

فایل شماره282

حقوق اداری 1رشته حقوق110 سوال+پاسخنامه

فایل شماره283

حقوق تطبیقی رشته حقوف40 سوال+پاسخنامه

فایل شماره284

مسئولیت مدنی210 سوال+پاسخنامه

فایل شماره285

ایین دادرسی مدنی1 رشته حقوق30 سوال+پاسخنامه

فایل شماره286

حقوق بین الملل عمومی 2 رشته حقوق و حقوق بین الملل50 سوال+پاسخنامه

فایل شماره287

ایین دادرسی کیفری 1 رشته حقو ق150 سوال+پاسخنامه

فایل شماره 288

حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف

فایل شماره 289

حقوق اسلامی تطبیقی 30 سوال + پاسخنامه

نام درس : مهندسی فناوری اطلاعات . مهندسی کامپیوتر.مهندسی مدیریت اجرایی.مهندسی صنایع . مهندسی مدیریت پروژه . مهندسی برق.مهندسی خودرو . مهندسی شیمی . مهندسی رباتیک . مهندسی مکانیک . مهندسی متالوژی . مهندسی هوافضا . مهندسی پلیمر . مهندسی فیزیک . مهندسی شهرسازی.مهندسی نفت . علوم کامپیوتر

فایل شماره 290

برنامه سازی پیشرفته 394 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 291

ذخیره و بازیابی اطلاعات 395 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 292

ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 293

ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 294

زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات 295 سوال + پاسخنامه

ه

 

 

فایل شماره 295

تجارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطلاعات 260 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 296

مبانی الکترونیک دیجیتال 200 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 297

مباحث نو در فناوری اطلاعات180 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماه 298

فناوری اطلاعات برای مدیران 210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 299

زبان انگلیسی مقدماتی 90 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 300

اقتصاد مهندسی رشته ی فناوری اطلاعات 204 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 301

امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 302

شبکه های کامپیوتری دو285 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 303

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 304

نظریه زبان ها و ماشین ها 270 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 305

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  60 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 306

تئوری های مدیریت پیشرفته 30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 307

ریز پردازنده یک 440 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 308

ریاضی مهندسی  459 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره 309

شیکه های کامپیوتری یک 505 سوال + پاسخنامه

 

 

 

فایل شماره310

شبیه سازی کامپیوتر 440 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره311

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی645 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره312

طراحی الگوریتم ها 505 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره313

مهندسی اینترنت 480 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره314

هوش مصنوعی 385 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره315

تئوری های مدیریت پیبشرفته 505 سوال + پاسخنامه

 

نظریه گراف و کاربرد های ان 575 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره317

مهندسی نرم افزار دو 455 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره318

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات245 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره319

نظریه زبان ها و ماشینها 415 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره320

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی380 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره321

شبکه های کامپیوتری دو  365 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره322

گرافیک کامپیوتری 465 سوال + پاسخنامه

 

 

 

فایل شماره323

امار و احتمالات مهندسی 440 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره324

معادلات دیفرانسیل 415 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره325

اقتصاد مهندسی رشته فناوری اطلاعات 160 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره326

فیزیک دو 240 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره327

فیزیک یک 345 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره328

سیستم های چند رسانه ای 440 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره329

ساختمان های گسسته 235 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره330

ساختمان داده ها 331 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره331

مهندسی فناوری اطلاعات دو 240 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره332

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره333

اصول طراحی نرم افزار 200 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره334

اصول کامپیوتردو 145 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره335

فیزیک 2رشته های مهندسیی 75 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره336

زبان تخصصی رشته کامپیوترو فناوری اطلاعات150 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره337

مدیریت پروژه های نرم افزاری55 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره338

ریاضی عمومی 1 رشته های مهندسی 225 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره339

ریاضیات مقدماتی دو60 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره340

فیزیک پایه 1 رشته های مهندسی 75 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره341

فیزیک پایه 2 رشته های مهندسی 152 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره342

اصول کامپیوتر یک 135 سوال + پاسخنامه

 

 

 

فایل شماره343

تحقیق در عملیات رشته مهندسی فناوری اطلاعات 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره344

تاثی فناوری اطلاعات بر سازمان مدیریت60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره345

ریاضی مهندسی 455 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره346

روش های محاسبات عددی 275 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره347

سیستم های کنترل خطی 182 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره348

الکترونیک1 یا مدارهای الکتریکی 220 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره349

زبان های برنامه سازی290 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره350

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره351

تحلیل و طراحی شیء گرا170 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره352

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار170 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره353

الکترونیک دیجیتال140 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره354

170 سوال + پاسخنامه طراحی سیستم های VLSI

فایل شماره355

طراحی مدارهای واسط 56 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره356

معماری سیستم های کامپیوتری 170 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره357

طراحی خودکار مدارهای دیجیتال 140 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره358

اصول طراحی نرم افزار210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره359

زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره360

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 90 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره361

سیگنال ها و سیستم ها110 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره362

ریز پردازنده دو60 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره363

کاربرد نرم افزاری رایانه ای در اموزش 210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره364

مبانی نظری محاسبه 140 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره365

زبان تخصصی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات110 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره366

ریاضی2 رشته کامپیوتر25 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره367

تحلیل و طراحی سیستم های رشته مهندسی کامپیوتر30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره368

مبانی رایانش امن7 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره369

اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره370

ریز پردازنده و زبان اسمیلی 25 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره371

مبانی شبکه های بی سیم7 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره372

اقتصاد مهندسی495 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره373

تکنولوژی بتن 200 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره374

مهندسی عوامل انسانی350 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره375

تحقیق در عملیات2 رشته صنایع راه اهن180 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره376

فیزیک عمومی 2 رشته های مهندسی175 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره377

ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی راه اهن 61 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره378

طراحی اجرا1 رشته های مهندسی راه اهن12 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره379

اقتصاد عمومی رشته مهندسی راه اهن120 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره380

شیمی عمومی رشته مهندسی راه اهن90 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره381

نقشه برداری 1 رشته مهندسی عمران و راه اهن25 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره382

سازه های بتن ارمه1 رشته های مهندسی عمران و راه اهن 29 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره383

طراحی سازه های فولادی56 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره384

مهندسی زلزله رشته های مهندسی راه اهن 13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره385

پی سازی و ابنیه مسیر25 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره386

مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره387

ترمودینامیک 2 رشته مهندسی را اهن و هوا فضا15 سوال + پاسخنامه

نامه

 

 

فایل شماره388

طراحی مسیر و پروژه های رشته مهندسی راه اهن60 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره389

مبانی ارتباطات و علایم الکتریکی37 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره390

اصول بهره وری راه اهن30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره391

رو سازی راه اهن یک30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره392

رو سازی راه اهن دو11 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره393

نگهداری خطوط رشته های مهندسی راه اهن40 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره394

دینامیک حرکت قطاری13 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره395

نگهداری و تعمیر سازه ای ریلی7 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره396

هیدرولوژی مهندسی راه اهن65 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره397

ایستگاه راه اهن7 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره398

تئوری احتمالات و کاربرد ان30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره399

مقررات ملی ساختمان40 سوال + پاسخنامه

ه

 

 

فایل شماره400

زیر سازی و مسیر پروژه ها10 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره401

مکانیک سنگ رشته مهندسی راه اهن10 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره402

ساخت و اجرای خطوط کارگاه17 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره403

پل های راه اهن یک23 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره404

پل های راه اهن دو43 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره405

ارزیابی کار و زمان239 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره406

سیستم چند رسانه ای417 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره407

اندازه گیری الکتریکی269 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره408

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره409

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ان274 سوال + پاسخنامه

فایل شماره410

طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره411

علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره412

مبانی مهندسی برق یک327 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره413

ارزیابی کاروزمان240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره414

تاسیسات زیربنایی وساختمان255 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره415

تکنولوژی بتن 230 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره416

نقشه کشی عمومی 130 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره417

فرایندهای تولید100 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره418

مدیریت کارگاه و منابع انسانی240 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره419

مهندسی مدیریت100 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره420

ساختمان داده های ریاضی115 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره421

فیزیک پایه 1 مکانیک96 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره422

ساختمان گسسته یا مبانی ترکیبات60 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره423

مهندسی اینترنت وشبکه180 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره424

ماشین های الکتریکی107 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره425

مبانی رباتیک110 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره426

تجزیه تحلیل طراحی سیستم های اطلاعاتی375 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره427

مدیریت و کنترل پروژه160 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره428

تحقیق در عملیات 1 مهندسی مدیریت اجرایی70 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره429

خواص مواد مهندسی یا علم مواد145 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره430

اشنایی با مقررات کار افرینی125 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره431

قوانین حاکم بر پروژه210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره432

کاربرد نانو در مهندسی40 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره433

طراحی قید بندها و قالب های پرسی18 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره434

سیستم های تهویه و تبرید44 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره435

ترمو دینامیک و انتقال حرارت149 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره436

طراحی ماشین به کمک کامپیوتر90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره437

اصول مکانیک خاک و پی ازمایشگاه124 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره438

فیزیک مقدماتی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

فایل شماره439

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر90 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره440

سیگنال و سیستم120 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره441

زبان تخصصی مدیریت اجرایی30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره442

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان210 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره443

روش های طراحی مهندسی27 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره444

طراحی اجرایی دو32 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره445

نقشه کشی تخصصی مدیریت اجرایی30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره446

تحلیل سازه یک46 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره447

تکنولوژی مصالح ساختمان120 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره448

دینامیک و ارتعاشات24 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره449

سیستم های اطلاعات مدیریت مهندسی و صنایع 1 مدیریت اجرایی108 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره450

ماشین های ابزار48 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره451

مصالح ساختمانی و ازمایشگاه120 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره452

اجرای متره و براورد120 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره453

دینامیک ماشین رشته مهندسی مدیریت اجرایی5 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره454

محیط های چند رسانه ای50 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره455

مدار های الکتریکی رشته مهندسی مدیریت اجرایی30 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره456

کاربردمدیریت و کیفیت ورزش90 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره457

اصول سیستم های مخابراتی75 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره458

بررسی سیستم های قدرت یک79 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره459

الکترو نیک صنعتی74 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره460

مهندسی رایانه های کوچک7 سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره461

امار حیاتی و احتمالات 130سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره462

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی180سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره463

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 205سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره464

بیو فیزیک و بیو شیمی90سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره465

فیزیولوژی و ازمایشگاه رشته مهندسی مهندسی پزشکی120سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره466

بهداشت عمومی و رشته مهندسی پزشکی130سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره467

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس148سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره468

گزارش نویسی فنی97سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره469

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب80سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره470

فیزیک پزشکی29سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره471

فیزیک مکانیک موج و ارتعاش48سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره472

فیزیک حرارت رشته مهندسی پزشکی50سوال + پاسخنامه

 

 

فایل شماره473

شیمی عمومی رشته های فنی و مهندسی190سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره474

الکترونیک صنعتی75سوال + پاسخنامه

فایل شماره475

دینامیک ماشین15سوال + پاسخنامه

فایل شماره476

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی90سوال + پاسخنامه

فایل شماره477

اناتومی رشته مهندسی پزشکی 30سوال + پاسخنامه

فایل شماره478

اصول توان بخشی وسایل و دستگاه ها85سوال + پاسخنامه

فایل شماره479

زبان تخصصی مهندسی پزشکی60سوال + پاسخنامه

فایل شماره480

حفاظت از تاسیسات و جلو گیری جریانات الکتریاز خطرات91سوال + پاسخنامه

فایل شماره481

اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی75سوال + پاسخنامه

فایل شماره482

تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی110سوال + پاسخنامه

فایل شماره483

الکترونیک 1 رشته های مهندسی برق و پزشکی 7سوال + پاسخنامه

فایل شماره484

رباتیک رشته مهندسی پزشکی و رباتیک7سوال + پاسخنامه

فایل شماره485

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت82سوال + پاسخنامه

فایل شماره486

کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو7سوال + پاسخنامه

فایل شماره487

فزیک بیو متریال30سوال + پاسخنامه

فایل شماره488

مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در مهندسی پزشکی30سوال + پاسخنامه

فایل شماره489

بیو فیزیک رشته مهندسی پزشکی30سوال + پاسخنامه

فایل شماره490

اصول و مقررات پیمان300سوال + پاسخنامه

فایل شماره491

مدیریت بحران و ریسک395سوال + پاسخنامه

فایل شماره492

مدیریت مالی و حساب داری پروژه 345 سوال + پاسخنامه

فایل شماره493

مهندس ارزش230 سوال + پاسخنامه

فایل شماره494

مهندسی مدیریت100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره495

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه470 سوال + پاسخنامه

فایل شماره496

مدیریت ایمنی کارگاه240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره497

اجرای راه سازی و رو سازی203 سوال + پاسخنامه

فایل شماره498

هیدرو لوژی مهندسی اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

فایل شماره499

طراحی سازه های بنایی190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره500

روش های ساخت دو282 سوال + پاسخنامه

فایل شماره501

طراحی معماری وشهرسازی ها167 سوال + پاسخنامه

فایل شماره502

تحلیل سازه دو27 سوال + پاسخنامه

فایل شماره503

زبان تخصصی رشته مهندسی مدیریت پروژه240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره504

بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان680 سوال + پاسخنامه

فایل شماره505

استانداردهای مدیریت پروژه180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره506

ترمیم و تقویت سازه ها258 سوال + پاسخنامه

فایل شماره507

اصول و فنون نظارت براجرا215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره508

تحقیق در عملیات 1 رشته های مهندسی مدیریت پروژه275 سوال + پاسخنامه

فایل شماره509

نرم افزار های متره و براورد 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره510

اجرای پل7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره511

هیدرولیک و ازمایشگاه7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره512

مقاومت رشته های مهندسی97 سوال + پاسخنامه

فایل شماره513

روش های ساخت یک189 سوال + پاسخنامه

فایل شماره514

کنترل کیفیت اماری رشته مهندسی مدیریت پروژه40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره515

ماشین الان ساخت رشته مهندسی10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره516

مقاومت مصالح 1 رشته مهندسی مکانیک و خودرو27 سوال + پاسخنامه

فایل شماره517

علم مواد رشته های مهندسی مکانیک و خودرو12 سوال + پاسخنامه

فایل شماره518

اجرای ماشین 1 رشته های مهندسی مکانیک و خودرو52 سوال + پاسخنامه

فایل شماره519

نقشه کشی صعتی یک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره520

طراحی مکانیزم ها12 سوال + پاسخنامه

فایل شماره521

سیستم های هیدرولیک و بیومکانیک و ازمایشگاه10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره522

سوخت و احتراق20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره523

زبان تخصصی مهندسی خودرو11 سوال + پاسخنامه

فایل شماره524

سیستم های سوخت رسانی115 سوال + پاسخنامه

فایل شماره525

موتورهای احتراقی داخلی رشته مهندسی خودرو5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره526

طراحی اجزای خودرو به کمک کامپیوتر25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره527

مبانی دینامیک خودرو35 سوال + پاسخنامه

فایل شماره528

سیستم های انتقال قدرت و کارگاه20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره529

سیستم های شاسی و بدنه10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره530

تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره531

کنترل اتوماتیک7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره532

برنامه ریزی و کنترل تولی مجودی های دو125 سوال + پاسخنامه

فایل شماره533

تئوری صف و مدل های احتمالی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره534

طرح ریزی واحد های صنعتی299 سوال + پاسخنامه

فایل شماره535

اصول حسابداری رشته صنایع300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره536

ایمنی و بهداشت صنعتی204 سوال + پاسخنامه

فایل شماره537

کاربرد امارو احتمالات درمهندسی صنایع40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره538

رسم فنی ونقشه های صنعتی266 سوال + پاسخنامه

فایل شماره539

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره540

تئوری تصمیم گیری148 سوال + پاسخنامه

فایل شماره541

مباحث منتخب در مهندسی صنایع270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره542

زبان تخصصی در مهندسی صنایع145 سوال + پاسخنامه

فایل شماره543

امار و احتمال دو182 سوال + پاسخنامه

فایل شماره544

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 280 سوال + پاسخنامه

فایل شماره545

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد140 سوال + پاسخنامه

فایل شماره546

مدیریت فناوری رشته صنایع110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره547

اصول شبیه سازی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره548

نظریه فازی و کاربرد ان 300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره549

مبانی های کار افرینی100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره550

تحقیق درعملیات 1 رشته مهندسی صنایع130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره551

برنامه ریزی حمل و نقل رشته صنایع210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره552

سیستم های اطلاعات مدیریت صنایع و مدیریت اجرایی118 سوال + پاسخنامه

فایل شماره553

مهارتهای تحصیلی در نظام اموزش ازراه دور60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره554

مهارتهای زندگی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره555

شیمی عمومی و رشته های فنی مهندسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره556

اقتصاد عمومی رشته مهندسی صنایع140 سوال + پاسخنامه

فایل شماره557

اقتصاد عمومی 2 رشته مهندسی صنایع60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره558

کنترل کیفیت اماری رشته صنایع60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره559

تئوری احتمالات و کاربرد ان30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره560

الکترو مغناطیس287 سوال + پاسخنامه

فایل شماره561

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره562

بهداشت عمومی267 سوال + پاسخنامه

فایل شماره563

اناتومی و فیزیولوژی عمومی ازمایشگاه7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره564

زبان تخصصی مهندسی برق125 سوال + پاسخنامه

فایل شماره565

فبزیک مدرن رشته های مهندسی برق21 سوال + پاسخنامه

فایل شماره566

اصول سیستم های مخابراتی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 567

ترمودینامیک رشته مهندسی برق10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره568

سیستم های کنترل پیشرفته مهندسی رباتیک و برق7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره569

ماشین های الکتریکی 2 رشته مهندسی برق28 سوال + پاسخنامه

فایل شماره570

الکترو نیک 3 رشته مهندسی برق70 سوال + پاسخنامه

فایل شماره571

مخابرات 2 رشته مهندسی برق37 سوال + پاسخنامه

فایل شماره572

میدان ها و امواج رشته مهندسی برق17 سوال + پاسخنامه

فایل شماره573

فیلتر سنتز رشته مهندسی برق11 سوال + پاسخنامه

فایل شماره574

انتن رشته مهندسی برق12 سوال + پاسخنامه

فایل شماره575

مایکرو ویویک13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره576

مدار های مخابراتی رشته مهندسی برق50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره577

ماشین های الکتریکی 3 رشته های مهندسی برق13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره578

عایق ها و فشار قوی69 سوال + پاسخنامه

فایل شماره579

تولید و نیرو گاه73 سوال + پاسخنامه

فایل شماره580

حفاظت و رله ها74 سوال + پاسخنامه

فایل شماره581

فیزیک الکترو نیک رشته مهندسی برق30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره582

طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی و پرژه25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره583

ماشین های الکتریکی مخصوص18 سوال + پاسخنامه

فایل شماره584

سیستم تلوزیون 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره585

اصول میکرو کامپیوتر 37 سوال + پاسخنامه

فایل شماره586

شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی برق28 سوال + پاسخنامه

فایل شماره587

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره588

زیان تخصصی برق75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره589

اندازه گیری الکترو نیکی رشته برق37 سوال + پاسخنامه

فایل شماره590

ماشین های مخصوص 6 سوال + پاسخنامه

فایل شماره591

سیستم های دیجیتال یک30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره592

اشنایی با مهندسی برق25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره593

سیستم های کنترل مدرن5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره594

مبانی تحقیق در عملیات رشته مهندسی برق55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره595

اشنایی با مهندسی شیمی65 سوال + پاسخنامه

فایل شماره596

اصول بیو شیمی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره597

اصول تصفیه اب پس اب های صنعتی220 سوال + پاسخنامه

فایل شماره598

اصول محاسبات شیمی صنعتی315 سوال + پاسخنامه

فایل شماره599

جداسازی و شناسایی ترکیبات الی170 سوال + پاسخنامه

فایل شماره600

خوردگی فلزات259 سوال + پاسخنامه

فایل شماره601

روش استفاده ازمتون علمی شیمی206 سوال + پاسخنامه

فایل شماره602

روش تجزیه مقادیر بسیار کم300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره603

زبان تخصصی شیمی282 سوال + پاسخنامه

فایل شماره604

شیمی و سنیتیک پلیمرزاسیون 75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره605

فرایندهای پتروشیمی 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره606

انتقال حرارت دو 14 سوال + پاسخنامه

فایل شماره607

فرایند های پالایش 25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره608

عملیات واحد دو 10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره609

اقتصاد طرح مهندسی 5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره610

انتقال جرم 18 سوال + پاسخنامه

فایل شماره611

شیمی الی یک 665 سوال + پاسخنامه

فایل شماره612

شیمی تجزیه دستگاهی475 سوال + پاسخنامه

فایل شماره613

شیمی تجزیه دو360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره614

شیمی تجزیه یک315 سوال + پاسخنامه

فایل شماره615

شیمی الی سه435 سوال + پاسخنامه

فایل شماره616

شیمی الی دو555 سوال + پاسخنامه

فایل شماره617

شیمی صنایع مدنی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره618

شیمی صنعنتی یک480 سوال + پاسخنامه

فایل شماره619

شیمی صنعتی دو160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره620

شیمی عمومی یک510 سوال + پاسخنامه

فایل شماره621

شیمی فزیزک یک420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره622

شیمی فیزیک دو460 سوال + پاسخنامه

فایل شماره623

شمی فیزیک الی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره624

شیمی محیط زیست300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره625

شیمی معدنی یک495 سوال + پاسخنامه

فایل شماره626

شیمی معدنی دو100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره627

شیمی و تکنولوژی جرم110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره628

شیمی و تنکنولوژی رنگ303 سوال + پاسخنامه

فایل شماره629

طیف سنجی مولکولی340 سوال + پاسخنامه

فایل شماره630

فیزیک پایه 1 رشته شیمی و ریاضی225 سوال + پاسخنامه

فایل شماره631

فیزیک پایه 2 رشته شیمی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره632

کاربرد طیق سنجی در شیمی الی294 سوال + پاسخنامه

فایل شماره633

مبانی شیمی پلیمر400 سوال + پاسخنامه

فایل شماره634

شیمی دارویی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره635

شیمی تجزیه پیشرفته100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره636

بیو شیمی عمومی183 سوال + پاسخنامه

فایل شماره637

موازنه انرژی و مواد34 سوال + پاسخنامه

فایل شماره638

مبانی شیمی کواانتومی340 سوال + پاسخنامه

فایل شماره639

سنتز مواد الی280 سوال + پاسخنامه

فایل شماره640

اصول صنایع شیمی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره641

شیمی و تکنولوژی نفت150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره642

مبانی کامپیوترو برنامه نویسی رشته شیمی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره643

انتقال حرارت یک25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره644

فیزیک عمومی یک رشته مهندسی شیمی و پلیمر25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره645

مقدمات مهندسی نفت90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره646

ترمودینامیک مهندسی شیمی15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره647

مکانیک سیالات رشته مهندسی شمی و پلیمر15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره648

ترمودینامیک مهندسی12 سوال + پاسخنامه

فایل شماره649

انتقال حرارت مهندسی شیمی و پلیمر13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره650

عملیات واحد20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره651

سینیتیک و طرح راکتور25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره652

کنترل فرایند در صنایع پلیمر و رنگ15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره653

اقتصاد طرح مهندسی5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره654

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره655

محاسبات مهندسی پالایش 25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره656

شیمی تجزیه رشته مهندسی نفت50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره657

مکانیک سیالات 2 رشته مهندسی شیمی و نفت7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره658

فیزیک پایه 1 رشته شیمی25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره659

اشنایی با م. شیمی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره660

کنترل فرایند دو5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره661

مهندسی محیط زیست90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره662

مقاومت مصالح 1رشته عمران45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره663

رسم فنی نقشه کشی ساختمان رشته مهندسی عمران55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره664

نقشه برداری 1 رشته مهندسی عمران و راه اهن17 سوال + پاسخنامه

فایل شماره665

مکانیک خاک رشته مهندسی عمران32 سوال + پاسخنامه

فایل شماره666

سازه های بتن ارمه 1 رشته مهندسی عمران و راه اهن21 سوال + پاسخنامه

فایل شماره667

سازه های فولادی 1 رشته های مهندسی عمران10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره668

سازه های بتن ارمه 2 رشته مهندسی عمران و راه اهن16 سوال + پاسخنامه

فایل شماره669

سازه های فولادی 2 رشته مهندسی عمران10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره6670

روش های اجرای ساختمان رشته مهندسی عمران50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره671

راه سازی رشته مهندسی عمران117 سوال + پاسخنامه

فایل شماره672

مقاومت مصالح 2 رشته مهندسی عمران15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره673

ماشین های ابی رشته مهندسی عمران29 سوال + پاسخنامه

فایل شماره674

بناهای ابی رشته مهندسی عمران24 سوال + پاسخنامه

فایل شماره675

ماشینالات ساختمانی در راه سازی21 سوال + پاسخنامه

فایل شماره676

راه اهن رشته مهندسی عمران32 سوال + پاسخنامه

فایل شماره677

راه اهن رشته مهندسی عمران 24 سوال + پاسخنامه

فایل شماره678

مکانیک سیالات رشته مهندسی عمران7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره679

بار گذاری رشته مهندسی عمران8 سوال + پاسخنامه

فایل شماره680

رو سازی راه رشته عمران13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره681

امار و احتمالات مهندسی رشته عمران120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره682

اصول مهندسی زلزله در رشته مهندسی عمران19 سوال + پاسخنامه

فایل شماره683

طراحی اجزا 1 رشته مهندسی رباتیک20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره684

طراحی اجزای 2 رشته مهندس رباتیک15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره685

سیستم های کنترل پیشرفته مهندسی رباتیک و برق7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره686

الکترونیک قدرت و محرک ها7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره687

رباتیک رشته مهندسی پزشکی و رباتیک14 سوال + پاسخنامه

فایل شماره688

اصول میکرو کامپیوتر37 سوال + پاسخنامه

فایل شماره689

زبان تخصصی رشته مهندسی رباتیک30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره690

کنترل ربات13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 691

سنسورهای ربات 14سوال + پاسخنامه

فایل شماره 692

ریزپردازنده زبان اسمیلی 25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 693

مقاومت مصالح رشته مهندسی رباتیک 5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 694

دینامیک 55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 695

خواص مکانیکی مواد دو 13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 696

انجماد فلزات 15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 697

خواص مکانیکی یک 6 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 598

خواص فیزیکی مواد دو 12 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 599

پدیده انتقال 20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 700

مقاومت مصالح 1 رشته های مهندسی مکانیک وخودرو 15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره701

علم مواد رشته های مهندسی مکانیک وخودرو 8 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 702

طراحی اجزا ماشین 1 رشته های مکانیک وخودرو 13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره703

دینامیک رشته های مهندسی مکانیک و هوافضا 13 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 704

ترمودینامیک 2 رشته های مهندسی مکانیک 20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 705

زبان تخصصی مکانیک 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 706

طراحی اجزا دو 25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 707

سیستم های هیدرولیک ونیومکانیک وازمایشگاه 10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 708

توربو ماشین ها 10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 709

مقدمه ای برسیالات محاسباتی 15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 710

کنترل اتوماتیک 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 711

مکانیک سیالات دو 27 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 712

خواص مواد رشته مهندسی نفت 45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 713

اصول انتخاب مواد وخوردگی 50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 714

مقدمه ای برمهئسی خازن 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 715

فیزیک مکانیک رشته مهندسی نفت 45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 716

شیمی الی 2 رشته مهندسی پلیمر ونفت 75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 717

اصول مهندسی احتراق 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 718

تعیین مشخصات وانتخاب دستگاه ها 10 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 719

محاسبات مهندسی پالایش 24 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 720

شیمی تجزیه رشته مهندسی نفت 50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 721

مکانیک سیالات مهندسی نفت 5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 722

مکانیک سیالات 2 رشته مهندسی شیمی ونفت 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 723

مقدمه ای بر مهندسی مخازن 7 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 724

حقوق وقوانین شهری 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 725

بوم شناسی وبرنامه ریزی طراحی محیط 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 726

بافت های فرسوده تاریخی 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 727

منظرسازی رشته مهندسی شهرسازی 45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 728

تاریخ شهرسازی ذرجهان 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 729

تاریخ شهرسازی درایران 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 730

زبان تخصصی مهندسی شهرسازی 120 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 731

کاربرد نقشه برداری درشهرسازی 48 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 732

فیزیک رشته مهندسی شهرسازی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 733

معادلات دیفرانسیل مهندسی شهرسازی50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 734

ریاضی 1 مهندسی شهرسازی50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 735

مدل های کمی در مهندسی شهرسازی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 736

هندسه احجام مهندسی شهرسازی123 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 737

بیان معماری دو75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 738

ریاضیات 2 رشته شهرسازی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 739

مبانی جغرافیای شهری725 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 740

شناخت و تحلیل فضای شهر115 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 741

روش تحقیق در شهرسازی55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 742

امار در شهرسازی111 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 743

درامدی برشهرسازی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 744

مسکن و اسکان غیررسمی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 745

برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی  320 سوال + پاسخنامه

************

فال شماره746

برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری200 سوال + پاسخنامه

فال شماره747

اشکار سازها و سیستم های اندازه گیری هسته ای75 سوال + پاسخنامه

فال شماره748

مکانیک سیالات رشته فیزیک25 سوال + پاسخنامه

فال شماره749

فیزیک 3 رشته فیزیک25 سوال + پاسخنامه

فال شماره750

ترمودینامیک و مکانیک اماری 100 سوال + پاسخنامه

فال شماره751

الکترو مغناطیس یک240 سوال + پاسخنامه

فال شماره752

الکترو مغناطیس دو220 سوال + پاسخنامه

فال شماره753

الکترو نیک یک310 سوال + پاسخنامه

فال شماره754

الکترونیک دو173 سوال + پاسخنامه

فال شماره755

امواج197 سوال + پاسخنامه

فال شماره756

بلورشناسی330 سوال + پاسخنامه

فال شماره757

تاریخ علم170 سوال + پاسخنامه

فال شماره758

مکانیک اماری148 سوال + پاسخنامه

فال شماره759

ریاضی عمومی 2 فیزیک125 سوال + پاسخنامه

فال شماره760

ریاضی فیزیک یک168 سوال + پاسخنامه

فال شماره761

ریاضی فیزیک دو144 سوال + پاسخنامه

فال شماره762

زبان تخصصی فیزیک180 سوال + پاسخنامه

فال شماره763

فیزیک پایه سه147 سوال + پاسخنامه

فال شماره764

فیزیک جدید دو168 سوال + پاسخنامه

فال شماره765

فیزیک حالت جامد یک192 سوال + پاسخنامه

فال شماره766

فیزیک حالت جامد دو216 سوال + پاسخنامه

فال شماره767

فیزیک قطعات نیمه رسانا216 سوال + پاسخنامه

فال شماره768

فیزیک لایه های نازک168 سوال + پاسخنامه

فال شماره769

فیزیک محیط زیست192 سوال + پاسخنامه

فال شماره770

فیزک هسته ای216 سوال + پاسخنامه

فال شماره771

کاربرد کامپیوتر در فیزیک31 سوال + پاسخنامه

فال شماره772

لیزر275 سوال + پاسخنامه

فال شماره773

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی فیزیک180 سوال + پاسخنامه

فال شماره774

مکانیک تحلیلی یک140 سوال + پاسخنامه

فال شماره775

مکانیک تحلیلی دو144 سوال + پاسخنامه

فال شماره776

مکانیک کوانتومی یک325 سوال + پاسخنامه

فال شماره777

مکانیک کوانتومی دو168 سوال + پاسخنامه

فال شماره778

نسبیت120 سوال + پاسخنامه

فال شماره779

فیزیک نجومی مقدماتی192 سوال + پاسخنامه

فال شماره780

فیزیک هسته ای دو120 سوال + پاسخنامه

فال شماره781

درس نظری گروه ها120 سوال + پاسخنامه

فال شماره782

اسپکتروسکوپی116 سوال + پاسخنامه

فال شماره783

ابر رسانایی و کاربرد انها72 سوال + پاسخنامه

فال شماره784

اپتیک رشته فیزیک192 سوال + پاسخنامه

فال شماره785

دینامیک رشته مهندسی مکانیک و هوا5 سوال + پاسخنامه

فال شماره786

مقدمه ای بر مهندسی هوا فضا5 سوال + پاسخنامه

فال شماره787

ایرو دینامیک 1 رشته مهندسی هوا فضا10 سوال + پاسخنامه

فال شماره788

ایین نگارش و گزارش نویسندگی74 سوال + پاسخنامه

فال شماره789

مکانیک پرواز یک10 سوال + پاسخنامه

فال شماره790

طراحی جلو برنده ها5 سوال + پاسخنامه

فال شماره791

ترمودینامیک 2 رشته مهندسی راه اهن و هوا فضا10 سوال + پاسخنامه

فال شماره792

ایرو دینامیک 2 رشته مهندسی هوا فضا15 سوال + پاسخنامه

فال شماره793

شیمی عمومی رشته های فنی177 سوال + پاسخنامه

فال شماره794

مکانیک سیالات رشته مهندسی شیمی و پلیمر15 سوال + پاسخنامه

فال شماره795

انتقال حرارت رشته مهندسی شیمی و پلیمر10 سوال + پاسخنامه

فال شماره796

شیمی و تکنولوژی مواد واسطه44 سوال + پاسخنامه

فال شماره797

مهندسی زرین های صنعتی20 سوال + پاسخنامه

فال شماره798

شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا7 سوال + پاسخنامه

فال شماره799

الکترو شیمی و مهندسی خوردگی20 سوال + پاسخنامه

فال شماره800

رئولوژی پلیمرها75 سوال + پاسخنامه

فال شماره801

ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ21 سوال + پاسخنامه

فال شماره802

کنترل رنگ رشته مهندسی پلیمر35 سوال + پاسخنامه

فال شماره803

شیمی و تکنولوژی مواد رنگ رزی دو80 سوال + پاسخنامه

فال شماره804

شناسایی و انالیز دستگاهی100 سوال + پاسخنامه

فال شماره805

تکنولوژی پودر12 سوال + پاسخنامه

فال شماره806

شیمی و تکنولوژی مواد رنگ زا7 سوال + پاسخنامه

فال شماره807

اقتصاد طرح مهندسی7 سوال + پاسخنامه

فال شماره808

کریستالوگرافی و ازمایشگاه30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره809.

مبانی فناوری اطلاعات453 سوال + پاسخنامه

فایل شماره810

اصول طراحی پایگاه داده ها454 سوال + پاسخنامه

فایل شماره811

انالیز عددی یک300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره812

انالیز عددی دو250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره813

مبانی جغرافیای جمعیت420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره814

بهینه سازی خطی200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره815

مبانی احتمال260 سوال + پاسخنامه

فایل شماره816

مبانی انالیز ریاضی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره817

مبانی جبر یک200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره818

مبانی علوم ریاضی50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره819

مبانی ماتریس ها و جبر خطی225 سوال + پاسخنامه

فایل شماره820

منطق ریاضی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره821

جبر خطی عددی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره822

نظریه محاسبات150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره823

نرم افزارهای ریاضی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره824

بهینه سازی غیر خطی105 سوال + پاسخنامه

فایل شماره825

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی رشته علوم کامپیوتر150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره826

مستند سازی نرم افزار150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره827

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها154 سوال + پاسخنامه

فایل شماره828

نظریه محاسبه رشته علوم کامپیوتر120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره829

پایگاه داده ها رشته علوم کامپیوتر133 سوال + پاسخنامه

فایل شماره830

مبانی جمعیت شناسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره831

متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره832

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته ریاضی و امار و علوم کامپیوتر30 سوال + پاسخنامه

نام رشته : رشته روانشناسی . علوم تربیتی . تربیت بدنی . اموزش حرفه و فن . مشاوره و راهنمایی . اموزش پرورش ابتدایی . امور تربیتی

فایل شماره 833

اسیب شناسی روانی یک 520 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 834

اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 835

امار توصیفی 360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 836

بهداشت روانی 580 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 837

روان سنجی 330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 838

روانشناسی اجتماعی 600 سوال + پاسخنامه

فایل شماره839

روانشناسی بازی390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره840

روانشناسی رشد دو310 سوال + پاسخنامه

فایل شماره841

روانشناسی شخصیت320 سوال + پاسخنامه

فایل شماره842

روانشناسی عمومی دو250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره843

روانشناسی یادگیری440 سوال + پاسخنامه

فایل شماره844

روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب350 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 845

روش های تغییر و اصلاح رفتار300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 846

کاربرد ازمون های روانی350 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 847

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره848

اختلالات یاد گیری380 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 849

ارزشیابی شخصیت310 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 850

اسیب شناسی اجتماعی430 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 851

اسیب شناسی درمانی یک80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 852

اسیب شناسی درمانی دو80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 853

امار استنباطی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 854

اموزش و پرورش کودکان استثنایی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 855

انسان شناسی در اسلام300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 856

انگیزش و هیجان120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 857

روانشناسی احساس و ادراک450 سوال + پاسخنامهس

فایل شماره858

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی سوال + پاسخنامه 270

فایل شماره 859

روانشناسی اعتیاد270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 860

فیزیولوژی اعصاب و غدد260 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 861

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 862

مقدمات نوروپسیکولوژی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 863

روانشناسی مرضی کودک340 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 864

تفکر و زبان340 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 865

روانشناسی جنایی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 866

مقدمات روانشناسی سلامت360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 867

روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت130 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 868

تاریخچه و مکاتب روانشناسی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 869

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 870

روانشناسی هوش و سنجش آن150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 871

تاریخ مکاتب در روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 872

روانشناسی فیزیولوژیک300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 873

روانشناسی تجربی250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 874

زبان تخصصی 2 رشته روان شناسی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 875

فناوری اطلاعات در روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 876

زبان تخصصی روانشناسی دو341 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 877

انسان از دیدگاه اسلام120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 878

معرفت شناسی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 879

روابط فیزیولوژیک80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 880

روانشناسی رشد یک250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 881

روانشناسی پویایی گروه90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 882

روانشناسی راهنمایی و مشاوره60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 883

نظریه های مشاوره و روان درمانی رشته روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 884

آشنایی با فلسفه اسلامی رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 885

روانشناسی تحولی دو120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره886

علوم اعصاب شناختی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 887

روانشناسی صنعتی – سازمانی رشته روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 888

آموزه های روانشناسی در قرآن90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 889

روانشناسی دین90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 890

روانشناسی شناختی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 891

آموزه های روانشناسی در حدیث60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 892

روانشناسی خانواده 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره893

روانشناسی مدیریت 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 894

آزمونهای روان شناختی یک30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 895

مشاوره شغلی و حرفه ای30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 896

متون روانشناسی به زبان خارجه یک 190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 897

اصول و فلسفه تربیت بدنی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره898

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 899

اسیب شناسی ورزشی 300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 900

آمادگی جسمانی 2 خواهران 216 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 901

اناتومی انسان     360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 902

بدمینتون یک168 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 903

بسکتبال یک192 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 904

بسکتبال دو168 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 905

بهداشت ورزشی 240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 906

تاریخ تربیت بدنی 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 907

تربیت بدنی در مدار س 390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 908

تربیت بدنی و ورزش معلولین 390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 909

تنیس روی میز عملی خواهران 72 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 910

تنیس روی میز عملی 192 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 911

            320 سوال + پاسخنامه     جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان

فایل شماره 912

حرکات اصلاحی 260 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 913

حرکت درمانی 380 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 914

حرکت شناسی ورزشی 240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 915

حقوق ورزشی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 916

دومیدانی یک240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 917

دومیدانی دو192 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 918

رشد و تکامل حرکتی 330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 919

ژیمناستیک یک192 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 920

ژیمناستیک دو216 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 921

سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 922

سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 923

شناعملی یک 192 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 924

علم تمرین یک 360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 925

علم تمرین دو360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 926

فوتبال یک168 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 927

فیزیک 1 رشته تربیت بدنی 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 928

فیزیولوژی انسانی دو 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 929

فیزیولوژی ورزشی یک390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 930

فیزیولوژی ورزشی دو240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 931

فیزیولوژی ورزشی سه 390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 932

کشتی برادران یک96 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 933

کمک های اولیه 330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 934

متون خارجی تخصصی 1 رشته تربیت بدنی 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 935

متون خارجی تخصصی 2 رشته تربیت بدنی 330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 936

مدیریت تاسیسات ورزشی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 937

مدیریت سازمانهای ورزشی 330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 938

مدیریت و طرز اجرایی مسابقات 300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 939

مقدمات بیومکانیک ورزشی 330 سوال + پاسخنامه

 

فایل شماره 940

هندبال یک 96 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 941

دالیبال یک168 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 942

یادگیری حرکتی390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 943

کاربرد کامپیوتر دررشته تربیت بدنی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 944

ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 945

اخلاق اسلامی اصلی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 946

ادبیات کودکان270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره947

ارزشیابی پیشرفته کودکان330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره948

اصول بهداشت و کمک های اولیه300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره949

اصول تعلیم و تربیت430 سوال + پاسخنامه

فایل شماره950

اصول حسابداری رشته علوم تربیتی278 سوال + پاسخنامه

فایل شماره951

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی تحصیلی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره952

اشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره953

اشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 954

اموزش هنر در دوره ابتدایی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 955

اصول اموزش بزرگسالان300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره956

اموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره957

اموزش و پرورش تطبیقی390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره958

تدریس تربیت بدنی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره959

تکنولوژی اموزشی360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره960

حرکات ورزشی و سرود های خاص150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره961

درامدی بر نقش ادبیات در مدارس330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره962

روابط انسانی در سازمانها ی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

فایل شماره963

روانشناسی زبان270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره964

روانشناسی اموزش خواندن270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 965

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 966

روش های ارزشیابی اموزش360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 967

متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 968

زبان تخصصی برنامه ریزی درسی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 969

فناوری اموزشی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 970

قصه گویی و نمایش خلاق270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 971

متون زبان خارجه در مدیریت اموزشی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 972

نظارت و راهنمایی تعلیماتی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 973

مدیریت اسلامی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 974

مدیریت اموزشی320 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 975

مدیریت کلاس270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 976

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 977

مشاور کودک150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 978

نظریه های مشاوره و روان درمانی یک220 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 979

زمین شناسی مهندسی کاربردی207 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 980

مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 981

اموزش بزرگسالان 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 982

روش ها و فنون تدریس110 سوال + پاسخنامه

فایل  شماره 983

اصول برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 984

مسائل اموزش و پرورش در ایران270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 985

راهنمایی تحصیلی و شغلی 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 986

بهداشت مدارس 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 987

مدیریت کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 988

درامدی بر نقش هنر در مدارس150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 989

مشارکت های دانش اموزی و تربیت اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 990

زبان اموزی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 991

کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 992

مفاهیم و روش تدریس علوم قرانی در پیش دبستانی و دبستان100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 993

روانشناسی تربیتی160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 994

اموزش و پرورش ابتدایی راهنمای و متوسطه240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 995

اصول مدیریت اموزشی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 996

سازمان قوانین اموزش و پرورش120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 997

تهیه و کاربرد مواد وسایل اموزشی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 998

کلیات اقتصاد رشته علوم تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 999

اقتصاد اموزش و پرورش120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1000

اخلاق اسلامی علوم تربیتی و امور تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1001

اموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1002

روش تدریس پیشرفته30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1003

مکاتب فلسفی و اراء تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1004

کاربرد نرم افزار های رایانه ای در اموزش ابتدایی35 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1005

اشنایی با فلسفه اسلامی رشته  علوم اجتماعی و علوم تربیتی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1006

مدیریت ورزش های هوای ازاد 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1007

کارافرینی در ورزش 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1008

فعالیت بدنی و تندرستی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1009

مبانی مدیریت رفتار سازمانهای رشته تربیت بدنی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1010

شیوه های بازاریابی و مشارکت در بخش خصوصی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1011

کاربرد امار توصیفی درمدیریت رشته تربیت بدنی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1012

اشنایی باکامپبوتر و کاربرد نرم افزارها در برتبیت بدنی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1013

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1014

مدیریت فضاها و اماکن ورزشی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1015

مبانی روانشناسی ورزشی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1016

دومیدانی سه48 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1017

روابط عمومی و بین الملل رشته تربیت بدنی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1018

کاربرد کامپیبوتر در مدیریت دو30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1019

نظارت و ارزشیابی درمدیریت رشته تربیت بدنی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1020

روانشناسی کودک و نوجوان130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1021

کاربرد کامپیوتر در مدیریت یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1022

تنیس روی میز 2 عملی خواهران120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1023

بدمینتون 2 عملی خواهران168 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1024

هندبال 2 عملی خواهران144 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1025

زبان تخصصی 2 رشته تربیت بدنی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1026

گردشگری ورزشی یا مدیریت ورزش های هوای ازاد160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1027

مدیریت عمومی رشته تربیت بدنی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1028

کشتی 2 برادران144 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1029

فوتبال 2 عملی برادران120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1030

شناعملی دو144 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1031

والیبال 2 عملی144 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1032

امادگی جسمانی یک192 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1033

شیمی رشته تربیت بدنی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1034

ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1035

پایان ترم سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروان های ورزشی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1036

زیست شناسی عمومی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1037

سنجش و اندازه گیری کاربردی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1038

مبانی محیط زیست240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1039

صنایع دستی یک80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1040

برنامه طراحی سیستم تولید دو20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1041

تحلیل محتوای کتاب درسی حرفه وف ن دوره راهنمایی و روش تدریس انها دو20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1042

زبان تخصصی اموزش حرفه و فن60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1043

بررسی طراحی سیستم تولید یک45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1044

باغبانی یک رشته اموزش حرفه و فن45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1045

بررسی طراحی سیستم تولید دو26 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1046

صنایع پوشاک یک20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1047

باغبانی 2 رشته اموزش حرفه و فن25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1048

دامپروری 1 رشته اموزش حرفه و فن20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1049

صنایع دستی 2 رشته اموزش حرفه و فن40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1050

دامپروری 2 رشته اموزش حرفه و فن20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1051

اصول راهنمایی و مشاوره سالمندان270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1052

بازی درمانی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1053

نظریه های مشاوره و درمان دو235 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1054

راهنمایی و مشاوره گروهی299 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1055

زبان تخصصی مشاور300 سوال + پاسخنامه ه

فایل شماره1056

مددکاری اجتماعی190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1057

مقدمات روانپزشکی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1058

مهارت های ارتباط کلاسی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1059

خانواده نابسامان270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1060

خانواده در ایران و اسلام 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1061

مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1062

پرورش اخلاق60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1063

تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1064

تحلیل محتوای کتاب درسی دوره ابتدایی یک210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1065

تحلیل محتوای کتاب درسی دوره ابتدایی دو205 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1066

شیوه های مطالعه و کتاب خوانی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1067

اموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1068

روش تدریس فارسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1069

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و اموزش330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1070

پرورش اخلاق مذهبی کودک60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1071

تحلیل محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس ان یک30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1072

مهارت های نقد و بررسی اندیشه هلای سیاسی و اجتماعی117 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1073

مبانی برنامه ریزی اموزش متوسطه300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1074

تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید بر تفکراسلامی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1075

مدرسه و تربیت90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1076

کاربرد هنرهای تجسمی در فعالیت های پرورشی دو70 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1077

اخلاق اسلامی علوم تربتی و امور تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1078

روش های مشاهده رفتار رشته امور تربیتی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1079

سیره تربیت پیامبر ص و ائمه علیه السلام 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1080

فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1081

ارتباط شناسی و تبلیغات60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1082

روش تدریس قران کریم 2 رشته امور تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1083

فعالیت های فوق برنامه در اموزش عمومی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1084

زبان تخصصی رشته امور تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1085

برنامه ریزی فعالیت های ورزشی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1086

کاربرد هنرهای نمایشی و فعالیت های پرورشی 2 رشته امور تربیتی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1087

برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی – تربیتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1088

زیست شناسی گیاهی و ازمایشگاه 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1089

تشریح و موفولوژی گیاهی155 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1090

سیستماتیک گیاهی یک275 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1091

زیست شناسی پرتوی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1092

میکرو بیولوژی محیطی255 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1093

فیزیولوژی گیاهی یک330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1094

فیزیولوژی جانوری دو359 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1095

ریخت زدایی و اندام زدایی در گیاهی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1096

ژنتیک305 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1097

فیزیولوژی جانوری سه270ر

فایل شماره1098

فیزیولوژی گیاهی دو245 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1099

جانور شناسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1100

جنین شناسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1101

تکامل یا زیست شناسی تکوینی275 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1102

اکولوژی355 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1103

رشد و نمو گیاهان240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1104

ویروس شناسی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1105

اصول و روش های رده بندی گیاهان180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1106

اکولوژی گیاهی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1107

اکوفینزیولوژی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1108

سیتوژنتیک گیاهی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1109

متون زیست شناسی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1110

مبانی بیوشیمی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1111

شیمی 1 رشته زیست شناسی235 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1112

بافت شناسی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1113

سیستماتیک گیاهای دو215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1114

زیست شناسی انگل ها 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1115

تالوفیتها210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1116
شیمی 2 رشته زیست شناسی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1117

زیست شناسی جانوری 2 و ازمایشگاه 130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1118

شیمی الی رشته زیست شناسی 305 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1119

پرتوزئولوژی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1120

میکرو بیولوژی عمومی454 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1121

روش های تکثیر گیاهان120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1122

فیزیولوژی تنیس180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1123

امار زیستی174 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1124

ایین نگارش متون علمی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1125

زیست شناسی سلولی و مولکولی140 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1126

جانور شناسی یک255 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1127

بیوفیزیک رشته زیست شناسی355 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1128

ریاضی 1 رشته زیست شناسی125 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1129

ریاضی 2 رشته زیست شناسی155 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1130

فیزیولوژی جانوری یک220 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1131

زیست شناسی گیاهی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1132

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1133

فیزیک رشته زیست شناسی95 سوال + پاسخنامه

فال شماره1134

بیولوژی سلولی165 سوال + پاسخنامه

فال شماره1135

بیوشیمی و تغذیه ورزشی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1136

متون خارجه در مبانی علوم انسانی و ورزش30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1137

جامعه شناسی ورزشی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1138

اصول و مبانی مدیریت رشته علوم ورزشی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1139

بیوشیمی عمومی277 سوال + پاسخنامه

فال شماره1140

مبانی شیمی کوانتومی255 سوال + پاسخنامه

فال شماره1141

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته شیمی210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1142

شیمی عمومی دو190 سوال + پاسخنامه

فال شماره1143

شیمی آلی فلزی545 سوال + پاسخنامه

فال شماره1144

نانو شیمی21 سوال + پاسخنامه

فال شماره1145

شیمی و تکنولوژی رنگ رشته شیمی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1146

الکترو شیمی صنعتی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1147

نظریه گروه در شیمی235 سوال + پاسخنامه

فال شماره1148

ریاضی عمومی 1 رشتع فیزیک و شیمی100 سوال + پاسخنامه

فال شماره1149

معادلات دیفرانسیل رشته شیمی25 سوال + پاسخنامه

فال شماره1150

شیمی عمومی2رشته شیمی235 سوال + پاسخنامه

فال شماره1151

تاریخ علم شیمی64 سوال + پاسخنامه

فال شماره1152

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1153

شیمی معدنی پیشرفته40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1154

شیمی فیزیک پیشرفته40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1155

طیف سنجی مولکولی 1 اموزش محور10 سوال + پاسخنامه

فال شماره1156

رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1157

گرو ماتو گرافی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1158

کمپلس ها در رشته شیمی تجزیه40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1159

الکترو شیمی تجز یه ای40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1160

ترمو دینامیک اماری یک60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1161

شیمی کوانتومی دو40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1162

سینیتیک شیمیایی پیشرفته40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1163

شیمی اب40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1164

ریاضی 1رشته شیمی و فیزیک49 سوال + پاسخنامه

فال شماره1165

فیزیک پایه 1 رشته شیمی24 سوال + پاسخنامه

فال شماره1166

زمین شناسی162 سوال + پاسخنامه

فال شماره1167

اموزش علوم تجربی راهنمایی یک30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1168

شیمی الی و ازمایشگاه رشته علوم تجربی55 سوال + پاسخنامه

فال شماره1169

مکانیک رشته علوم تجربی54 سوال + پاسخنامه

فال شماره1170

الکتریسیته 1 رشته علوم تجربی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1171

حرارت و ترمودینامیک و امواج30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1172

سنگ شناسی و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی40 سوال + پاسخنامه

فال شماره1173

شیمی تجربی و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1174

شیمی فیزیک و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی32 سوال + پاسخنامه

فال شماره1175

اموزش علوم تجربی راهنمایی دو35 سوال + پاسخنامه

فال شماره1176

شیمی عمومی رشته اموزش علوم تجربی35 سوال + پاسخنامه

فال شماره1177

فیزیک عمومی رشته اموزش تجربی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1178

بهداشت مادر و کودک30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1179

فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی35 سوال + پاسخنامه

فال شماره1180

نقشه برداری278 سوال + پاسخنامه

فال شماره1181

اب شناسی کاربردی122 سوال + پاسخنامه

فال شماره1182

اب های زیر زمینی222 سوال + پاسخنامه

فال شماره1183

اتش فشان شناسی270 سوال + پاسخنامه

فال شماره1184

اصول اکتشافات صنعتی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1185

اصول سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه

فال شماره1186

دیرینه شناسایی دو153 سوال + پاسخنامه

فال شماره1187

ریاضی 1 زمین شناسی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1188

ریاضی 2 زمین شناسی204 سوال + پاسخنامه

فال شماره1189

زمین پزشکی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1190

زمین ساخت265 سوال + پاسخنامه

فال شماره1191

زمین شناسی زیر زمینی168 سوال + پاسخنامه

فال شماره1192

زمین شناسی مهندسی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1193

زمین شناسی نفت110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1194

زمین فیزیک 179 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1195

ژئومورفولوژی 80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1196

ژئوتوریسم 140سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1197

لرزه زمین ساخت300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره 1198

کانی ها و سنگ های صنعتی120 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1199

اشنایی با پایگاه های اطلاعاتی225 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1200

زبان تخصصی زمین شناسی210 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1201

پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1202

خاک شناسی300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1203

زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1204

لرزه شناسی30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1205

زمین شناسی دریایی55 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1206

زمین شناسی زیست محیطی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1207

زمین شناسی مواد انرژی ز120ا  سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1208

اصول اکتشافات معدنی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1209

هیدروژئوشیمی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1210

زمین شناسی فیزیکی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1211

سنگ شناسی رسوبی103 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1212

چینه شناسی295 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1213

دیرینه شناسی 1 ماکروفسیل125 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1214

مکانیک خاک رشته زمین شناسی80 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1215

فیزیک پایه 1 رشته زمین شناسی150 سوال + پاسخ نامه

ر1216

فیزیک پایه 2 رشته زمین شناسی25 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1217

زمین شناسی هندسی50 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1218

زمین شناسی تاریخی  310 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1219

بلورشناسی نوری 65 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1220

کانی شناسی185 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1221

زمین ریخت شناسی120 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1222

محیط های رسوبی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1223

ژئوشیمی یا مبانی زمین شناسی250 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1224

فتوزولوژی130 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1225

سنگ شناسی دگرگونی165 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1226

زمین شناسی ساختمانی66 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1227

زمین شناسی اقتصادی91 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1228

ارزیابی ذخایر معدنی60 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1229

کانه نگاری20 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1230

بلور شناسی و سنگ شناسی130 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1231

بلور شناسی رشته زمین شناسی46 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1232

زمین شناسی ساختاری141 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1233
زمین شناسی صحرایی15 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1234

نظم فارسی 2 ناصر خسرو سنایی90 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1235

دیرینه شناسی گیاهی40 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1236

ریزخساره ها یا میکروفاسیل100 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1237

ترمودینامیک رشته زمین شناسی68 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1238

شیمی عمومی رشته زمین شناسی110 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1239

رسوب شناسی رشته زمین شناسی90 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1240

سنگ شناسی اذرین85 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1241

زلزله شناسی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1242

دیرینه شناسی رشته زمین شناسی70 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1243

سنگ شناسی اذرین و دگرگونی رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1244

سنجش از دور در زمین شناسی70 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1245

امارو احتمال رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1246

فسیل شناسی گیاهی پیشرفته40 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1247

زمین شناسی محیط زیست55 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1248

میترالوگرافی40 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1249

اشنایی با gis   رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1250

ریاضی 1 رشته زمین شناسی75 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1251

کاربرد نقشه برداری در شهرسازی47 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1252

اشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی gis   20 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1253

مبانی هیدرولیک20 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1254

فیزیولوژی ورزشی کودکان30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1255

فیزیک پایه 1 رشته فیزیک 144 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1256

مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1257

حفاظت در برابر پرتوها96 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1258

فیزیک راکتور96 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1259

اپتیک کاربردی120 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1260

شیمی هسته ای181 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1261

فیزیک جدید یک150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1262

ریاضی فیزیک سه72 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1263

نقد و بررسی کتب دبیرستان60 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1264

مکانیک کوانتومی پیشرفته یک7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1265

مکانیک اماری پیشرفته یک7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1266

فیزیک حالت جامد پیشرفته یک7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1267

فیزیک حالت جامد پیشرفته دو7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1268

الکترودینامیک دو37 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1269

مکانیک اماری پیشرفته دو57 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1270

ریاضی 1 رشته شیمی و فیزیک25 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1271

المترودینامیک یک7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1272

فیزیک محاسباتی یک7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1273

مکانیک کوانتومی پیشرفته دو7 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1274

مدارهای منطقی260 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1275

مدارهای الکتریکی دو210 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1276

اصول و روش های برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1277

اصول و روش های برنامه ریزی شهری150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1278

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1279

اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1280

اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1281

اقتصاد روستایی ایران180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1282

اقتصاد کوچ نشینان ایران210 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1283

اکولوژی شهری مخابرات انسانی300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1284

اب و هوایی ایران300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1285

اب و هوای کره زمین150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1286

روش های اماری در جغرافیای یک90 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1287

برنامه ریزی  در ایران180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1288

برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری 150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1289

برنامه ریزی و طراحی کالبد ی روستاها 120 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1290

تاریخ علمئ جغرافیا95 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1291

جغرافیا و صنعت توریسم150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1292

جغرافیای اقتصادی ایران150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1293

جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1294

جغرافیای اقتصادی ایران 2 صنعت 150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1295

جغرافیای اب 150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1296

جغرافیای جمعیت ایران300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1297

جغرافیای خاک ها270 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1298

جغرافیای روستای ایران420 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1299

جغرافیای زیستی360 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1300

جغرافیای سیاسی240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1301

جغرافیای سیاسی ایران210 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1302

جغرافیای شهری ایران240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1303

جغرافیای قاره ها180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1304

روابط متقابل شهر و روستا240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1305

روش های تحلیل جمعیت660 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1306

ریاضیات 1 رشته جغرافیا100 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1307

زبان تخصصی رشته جغرافیا90 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1308

زمین در فضا330 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1309

ژئومورفولوژی ایران630 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1310

سیاست و فضا300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1311

شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی360 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1312

فلسفه جغرافیا240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1313

کارگاه برنامه ریزی روستایی235 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1314

کامپیوتر در جغرافیا180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1315

گردشگری روستایی240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1316

مبانی اب و هواشناسی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1317

مبانی اب و هواشناسی دو240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1318

مبانی جغرافیای اقتصادی یک کشاورزی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره 1319

مبانی جغرافیای روستایی330 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1320

مبانی جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1321

ویژگی جغرافیایی کشورهای اسلامی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1322

مبانی جغرافیای فرهنگی270 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1323

مبانی زمین شناسی برای جغرافیا150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1324

ژئومورفولوژی 2 دینامیک120 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1325

ژئومورفولوژی 1 ساختمانی150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1326

متون زبان تخصصی یک60 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1327

متون زبان تخصصی دو90 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1328

مطالعات منطقه ای خلیج فارس330 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1329

منابع . ماخذ جغرافیای ایران210 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1330

منابع م مسائل اب ایران180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1331

نقشه خوانی و اشنایی با نقشه300 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1332

ویژگی جغرافیای کشورهای توسعه یافته270 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1333

روش تحقیق نظری715 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1334

پایان ترم مبانی هیدرولوژی270 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1335

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1336

مبانی ژئومورفولوژی390 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره133

پایان ترم مخابرات انسانی30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1338

توسعه پایدار روستایی240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1339

درامدی بر سیستم اطلاعات جغرافیا gis240 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1340

نقشه خوانی و نقشه های توپوگرافی هیدرولوژی480 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1341

کاتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1342

اصول و روش های امایش سرزمین211 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1343

مخاطرات طبیعی270 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1344

مدیریت روستایی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1345

مبانی سنجش از دور210 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1346

زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1347

جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای یک150 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1348

کاربرد gis در برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1349

مدیریت بحران در نواحی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1350

امار و اطلاعات رشته اب و هواشناسی در جغرافی115 سوال + پاسخ نامه                 ا

فایل شماره1351

اقتصاد فضا30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1352

انسان و محیط30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1353

جغرافیای شهری پیشرفته30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1354

دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1355

جغرافیای روابط شهر و روستا در ایران30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1356

Gisدر برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1357

برنامه ریزی روستایی باتاکید به ایران30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1358

برنامه ریزی کشاورزی با تاکید برایران30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1359

استفاده از کامپیوتر دربرنامه ریزی روستایی30 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1360

مکتب های جغرافیایی90 سوال + پاسخ نامه

فایل شماره1361

روش تحقیق در مطالعات روستایی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1362

صنعت و توریسم30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1363

روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1364

کلیات حقوق310 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1365

اشنایی با کامپیوتر و اینترنت210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1366

اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و اموزش کشاورزی160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1367

اقتصاد توسعه685 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1368

امار در علوم اجتماعی360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1369

امار مقدماتی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1370

بررسی مسائل اجتماعی480 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1371

برنامه ریزی مسکن300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1372

برنامه ریزی مشارکتی390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1373

بودجه ریزی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1374

پویایی گروهی480 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1375

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1376

تامین و رفاه اجتماعی275 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1377

تغییرات اجتماعی560 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1378

تکنینک های خاص تحقیق360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1379

توسعه پایدار390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1380

جامعه شناسی ارتباط جمعی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1381

جامعه شناسی اموزش و پرورش560 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1382

جامعه شناسی انقلاب240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1383

جامعه شناسی ایالات و عشایر ایران90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1384

جامعه شناسی توسعه450 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1385

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی390 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1386

جامعه شناسی جهان سوم300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1387

جامعه شناسی خانواده270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1388

جامعه شناسی در ادبیات فارسی360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1389

جامعه شناسی روستایی550 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1390

جامعه شناسی سازمانها410 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1391

جامعه شناسی سیاسی710 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1392

جامعه شناسی صنعتی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1393

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی305 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1394

نظریه های جامعه شناسی دو380 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1395

جغرافیای انسانی جمعیت180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1396

جمعیت شناسی ایران300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1397

زبان تخصصی 2 متون برنامه210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1398

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1399

زنان و سیاست اجتماعی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1400

سیاست اجتماعی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1401

سیاست گذاری محیط زیست270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1402

سیاست های بهداشت و اموزش180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1403

فنون برنامه ریزی اجتماعی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1404

کاربرد جمعیت شناسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1405

نظریه های جامعه شناسی یک210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1406

مبانی تاریخاجتماعی ایران450 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1407

مبانی تعاون210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1408

مبانی مطالعات فرهنگی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1409

مردم شناسی فرهنگی و مبانی مردم شناسی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1410

حقوق  در مددکاری360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1411

نظریه های برنامه ریزی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1412

برنامه ریزی شهری در علوم اجتماعی330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1413

ریاضیات پایه رشته علوم اجتماعی175 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1414

فقر و نابرابریهای اجتماعی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1415

جامعه شناسی اوقات و فراغات210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1416

مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1417

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1418

زبان تخصصی 2 رشته علوم اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1419

انواع کارکرد های تعاونی170 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1420

زمینه ها و شیوه هاب همیاری در جوامع شهریو روستایی140 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1421

سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1422

امور مالی تعاونی ها255 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1423

اصول اموزش و ترویج تعاونی ها120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1424

حقوق تعاون تهیه اساسنامه و ایین نامه90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1425

اشنایی با روش های مددکاری اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1426

مددکاری اجتماعی گروهی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1427

مردم شناسی فرهنگی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1428

انحرافات و سیاست اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1429

اصول و اندیشه های تعاونی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1430

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان105 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1431

مبانی ارتباطات جمعی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1432
اقتصاد خرد و کلان رشته علوم اجتماعی70 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1433

مبانی جامعه شناسی و مفاهیک (اساسی 2 )150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1434

توان بخشی گروه های خاص60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1435

مددکاری اجتماعی با خانواده100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1436

مددکاری اجتماعی جامه ای120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1437

اعتیاد رشته علوم اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1438

سرپرستی در خدمات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1439

توسعه پایدار رشته علوم اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1440

مبانی مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1441

مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1442

اصول توان بخشی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1443

اصول روابط و ساطمانهای بین الملل60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1444

مبانی ارتباطات توسعه60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1445

روزنامه نگاری رادیویی و تلوزیونی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1446

گرافیک و صفحه ارایی در مسیر مطبوعات40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1447

ارتش و سیاست180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1448

اصول روابط بین الملل یک210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1449

اصول روابط بین الملل دو210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1450

اندیشه سیاسی در ایران و اسلام60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1451

انقلاب ی ایران در رشته علوم سیاسی130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1452

تاریخ تحول دولت در اسلام210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1453

تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1454

تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357شمسی340 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1455

تاریخ روابط ایران از قاجاریه تا 1320شمسی205 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1456

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320شمسی230 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1457

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357شمسی365 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1458

جنبش های اسلامی معاصر210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1459

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1460

حقوق بین الملل اسلامی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1461

حقوق بین الملل خصوصی300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1462

خلیج فارس و مسائل ان210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1463

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1464

روش تحقیق در علوم سیاسی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1465

سیاست خارجه قدرت های بزرگ180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1466

سیاست و حکومت در خاورمیانه270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1467

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم400 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1468

فن دیپلماسی و اداب کنسولی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1469

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1470

مبانی علم حقوق160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1471

مبانی علم سیاست410 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1472

متون سیاسی به زبان خارجی یک150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1473

متون سیاسی به زبان خارجی دو180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1474

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سو350 سوال + پاسخنامه م

فایل شماره1475

مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1476

نظام سیاسی دولت در اسلام360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1477

نوسازی و دگرگونی سیاسی243 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1478

مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1479

اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته علوم سیاسی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1480

تئوریهای انقلاب210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1481

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1482

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1483

حقوق اساسی (کلیات) رشته علوم سیاسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1484

حقوق اداری (کلیات ایران)150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1485

سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب ان بر مسائل استراتژی ایران و جهان30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1486

مبانی ارتباطات انسانی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1487

تکنولوژی ارتباطی110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1488

نظریه های ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1489

معنی شناسی در رسانه ها120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1490

ارتباطات سیاسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1491

اصول روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1492

تحلیل محتواهای پیام های ارتباطی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1493

ارتباطات تصویری رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1494

مبانی جامعه اطلاعاتی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1495

افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1496

ارتباطات بین المللی رشته علم ارتباطات اجتماعی140 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1497

روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1498

تاریخ مطبوعات رشته علوم ارتباطات اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1499

حقوق و ومسئولیت های روزنامه نگاری60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1500

عکاس خبری (فتوژورنالیسم)30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1501

حقوق و ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1502

روزنامه نگاری عملی 2 گزازرش مطبوعاتی55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1503

ویراستاری و مدیریت اخبار60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1404

روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1505

مبانی ارشیو اطلاع رسانی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1506

نقدوتفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1507

روزنامه نگاری الکترونیکی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1508

اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1509

اصول تبلیغات بازرگانی رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1510

اصول اقنا و تبلیغ سیاسی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1511

ارتباط با رسانه ها رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1512

روابط عمومی 1 گزارش و نگارش55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1513

روابط عمومی 2 انتشارات55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1514

مدیریت روابط غمومی رشته ارتباطات اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1515

شیوه نگارش فارسی در مطبوعات5 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1516

طرح و برنامه ریزی روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1517

تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1518

روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1519

روانشناسی اجتماعی رشته تاریخ120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1520

مبانی تاریخ اجتماعی ایران450 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1521

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بیش از اسلام180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1522

تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1523

قرائت متون تاریخی به زبان عربی یک210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1524

تاریخ اروپا در قرون وسطی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1525

تاریخ اروپا در قرون جدید240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1526

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1527

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک و دو 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1528

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلا180  سوال + پاسخنامه

فایل شماره1529

فلسفه تاریخ 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1530

تاریخ تحولات ایران از اغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1531

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه420 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1532

تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1533

انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی ان300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1534

تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1535

مبانی تاریخ اجتماعی ایران180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1536

جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی جهان در دو قرن اخیر60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1537

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1538

تاریخ عثمانی و خاورمیانه210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1539

تاریخ نگاری و تحول ان در درایران و جهان210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1540

تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای 28 مردا 440 سوال + پاسخنامه د

فایل شماره1541

تاریخ تمدن های مشرق زمین210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1542

تاریخ ایران از ایلامی ها و اریایی ها تا پایان هخامنشی ه250 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1543

تاریخ ایران و رو30 سوال + پاسخنامه م

فال شماره1544

گاهشماری و تقویم150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1545

تاریخ ایران در دوره ساسانیان300 سوال + پاسخنامه

فال شماره1546

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 رشته تاریخ210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1547

تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1548

تحولات سیاسی ایران از دوره سامانیان و ایلیخیان و غزنویان180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1549

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1550

تاریخ بیزانس120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1551

تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1552

تاریخ تشیع 1 از اغاز قرن تا پنجم هجری120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1553

تاریخ تحولات سیاسی ایران از دوره غزنویان تاخوارزم شاهیان110 سوال + پاسخنامه

فال شماره1554

تاریخ تحولات سیاسی جهان واسلام از سال 227تا سطوط بغداد150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1555

کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1556

کلیات و مبانی علم تاریخ210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1557

تاریخ تشیع یک و دو90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1558

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی دو240 سوال + پاسخنامه

فال شماره1559

تاریخ تحولات در دوره حمله مغوا و ایلیخیان210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1560

تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان250 سوال + پاسخنامه

فال شماره1561

تاریخ تحولات سیاسی ا یران در دوره افشاریان و زندیان240 سوال + پاسخنامه

فال شماره1562

انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه300 سوال + پاسخنامه

فال شماره1563

تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول270 سوال + پاسخنامه

فال شماره1564

تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار240 سوال + پاسخنامه

فال شماره1565

روش تحقیق در تاریخ رشته تاریخ180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1566

تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار240 سوال + پاسخنامه

فال شماره1567

تاریخ زندگی ائمه معصومین ع210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1568

تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1569

تاریخ تحولات سیاسی از زوال ایلیخانیان تا اغاز حکومت صفویان120 سوال + پاسخنامه

فال شماره15170

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1571

تاریخ در دوره سلوکی و اشکانیان120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1572

تاریخ تشیع دو120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1573

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی دو150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1574

تاریخ هنر و معماری اسلامی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1575

فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1576

نقد و بررسی تاذیخ ایران از سقوط ساسانیان تا اغاز خلافت عباسی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1577

زبان خارجی یک با تکیه بر نثر متون تاریخی ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1578

بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1579

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1580

نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1581

ایران در عهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی و نهضت مشروطه30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1582

بررسی جنبش های مردمی یکصد ساله اخیر بطور خاص انقلاب اسلامی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1583

اقتصاد شهری500 سوال + پاسخنامه

فال شماره1584

اکولوژی شهری مخاطراتی انسانی240 سوال + پاسخنامه

فال شماره1585

برنامه ریزی حمل و نقل شهری300 سوال + پاسخنامه

فال شماره1586

برنامه ریزی منطقه ای390 سوال + پاسخنامه

فال شماره1587

توسعه پایدار شهری210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1588

جامعه شناسی شهری390 سوال + پاسخنامه

فال شماره1589

جغرافیای شهر های کوچک و میانی210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1590

جغرافیای طبیعی ایران120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1591

ژئومورفولوژی شهری120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1592

شهرها و شهرک های جدید180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1593

کاربرد امار و احتمالات در برنامه ریزی شهری150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1594

کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1595

مبانی جغرافیای اقتصادی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1596

مدیریت شهری180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1597

مدیریت عمران90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1598

نوسازی و به سازی شهر150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1599

قوانین طتبیقی اداره شهرها150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1600

هیدرولوژی شهری120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1601

ریاضات دو رشته جغرافی120 سوال + پاسخنامه ا

فال شماره1602

کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1603

روش تحقیق در مطالعات شهری150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1604

مبانی برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1605

تاریخ علم برنامه ریزی شهری90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1606

تفسیر نقه های موضوعی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1607

جغرافیای روستایی  مبانی و ایران120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1608

توانایی های محیطی در برنامه ریزی های شهری90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1609

تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1610

برنامه ریزی فضای سبز شهری90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1611

روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1612

متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه دو120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1613

امار و احتمالات یک رشته جغرافیا120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1614

امار و احتمالات رشته اب و هواشناسی و جغرافیا90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1615

روش تحقیق رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری90 سوال + پاسخنامه

فال شماره 1616

دو در برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخنامه gis

فال شماره1617

زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1618

برنامه ریزی فضای بین شهری30سوال + پاسخنامه

فال شماره1619

در برنامه ریزی شهری60 سوال + پاسخنامه Gisکاربرد

فال شماره1620

تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1621

روش های تحقیق در اب و هواشناسی ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1622

مکتب ها و نظریه ها در جغرافیای ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1623

طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1624

سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1625

روش ها و فنون تصمیم گیری ارشد30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1626

نظریه ها و رویکردها و تجارب به سازی و نو سازی شهر30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1627

برنامه ریزی بافت های فرسوده و مسئله دار شهری در ایران30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1628

سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1629

کاربرد امار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1630

ژئومورفولوژی ایران300 سوال + پاسخنامه

فال شماره1631

جغرافیای کواترنر120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1632

پایان ترم حفاظت خاک120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1633

پاین ترم جغرافیای ناحیه ای ایران یک90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1634

پایان ترم اقلیم شناسی کاربردی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1635

روانشناسی دینامیک150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1636

ابخیزداری180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1637

میکروکلیماتولوژی مقدماتی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1638

جغرافیاغی انسانی ایران یکم150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1639

ژئومورفولوژی اقلیمی220 سوال + پاسخنامه

فال شماره1640

اقلیم شناسی دینامیک رشته اب و هوا شناسی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1641

امار و احتمالات 2 کاربرد امار در جغرافیا550 سوال + پاسخنامه

فال شماره1642

مبانی اقلیم شناسی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1643

جغرافیای کوچ نشینی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1644

نقشه برداری 2 تکمیلی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1645

جنگل و مرتع و مسائل ان در ایران90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1646

ژئومولوژی کاربردی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1647

تکنیک ترسیم نقشه های مورفولوژی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1648

مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1649

جغرافیای انسانی ایران دو150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1650

تفسیر نقشه های توپو.وگرافی و زمین شناسی55 سوال + پاسخنامه

فال شماره1651

نقشه ها و نمودارهای اقلیمی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1652

مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت حمل و نقل واتر120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1653

کاربرد اقلیم و برنامه ریزی شهری و ناحیه ای و اقلیم شناسی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1654

متون تخصصی رشته جغرافیای طبیعی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1655

اکوسیستم های محیطی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1656

روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1657

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis  در مطالعات محیطی 30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1658

هیدرولوژی اب های سطحی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1659

میکروکلیماتولوژی پیشرفته30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1660

برنامه ریزی محیطی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1661

نواحی اقلیمی ایران و توانایی های محیطی انها30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1662

اقلیم و بحران های محیطی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1663

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1664

واحد های ژئو مورفولوژی ایران30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1665

کاربرد امارو احتمالات در اقلیم شناسی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1666

متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی یک90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1667

اقتصاد روستایی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1668

برنامه ریزی شهری در ایران180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1669

کارتوگرافی نقشه کشی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1670

اداره کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1671

اشنایی با صنعت چاپ و نشر60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1672

متون اختصاصی انگلیسی دو210 سوال + پاسخنامه

فال شماره1673

متون اختصاصی عربی دو150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1674

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1675

متون اختصاصی فرانسه دو60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1676

جغرافیای شهری  و روستا شناسی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1677

روانشناسی اجتماعی رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1678

مرجع روانشناسی عمومی فارسی و عربی50 سوال + پاسخنامه

فال شماره1679

مرجع شناسی عمومی لاتین50 سوال + پاسخنامه

فال شماره1680

متون اختصاصی عربی یک رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1681

اماده سازی و تنظیم مواد50 سوال + پاسخنامه

فال شماره1682

ایین نگارش علمی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1683

تاریخ تمدن رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1684

سازماندهی مواد 3 فهرست نویسی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1685

حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1686

کتابخانه های اموزشگااهی و توسعه و یادگیری120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1687

مرجع شناسی علوم اسلامی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1688

امار و احتمال مقدماتی رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1689

متون اختصاصی انگلیسی یک رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1690

متون اختصاصی فرانسه یک رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1691

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1692

تاریخ علوم رشته کتابداری و اطلاع رسانی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1693

سازماندهی مواد 3 رده بندی کنگره85 سوال + پاسخنامه

فال شماره1694

اشنایی با کتب تفسیر قران30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1695

کتابخانه و کتابداری70 سوال + پاسخنامه

فال شماره1696

مجموعه سازی یک30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1697

اماده سازی و تنظیم مواد دو25 سوال

 

فال شماره1698

اصول کار مرجع150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1699

اشنایی با نسخه های خطی و اثار کم یاب90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1700

مقدمات ارشیو150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1701

اشنایی با علم سنجی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1702

کتاب خانه های عمومی و توسعه فرهنگی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1703

زبان شناسی کاربردی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره1704

مدیریت کتابخانه ها و مراکر اطلاعاتی280 سوال + پاسخنامه

فال شماره1705

اشنایی با مدیریت دانش150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1706

اخلاق حرفه ای120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1707

تاریخ علوم رشته علم اطلاعات و دانش شناسی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1708

شیوه های مطالعه90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1709

اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات100 سوال + پاسخنامه

فال شماره1710

متون اختصاصی انگلیسی سه90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1711

کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1712

کتاب خانه های دانشگاهی و توسعه علمی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1713

اشنایی با تاریخ ادبیات ایران150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1714

مبانی علوم رایانه120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1715

واژه پردازی فارسی و لاتین90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1716

اشنایی با ویراستاری و نثر120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1717

تاریخ عمومی فلسفه120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1718

سازماندهی مواد دو رده بندی دیویی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1719

تاریخ تمدن علم اطلاعات و دانش شناسی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1720

امار برای کتابداران120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1721

متون اختصاصی انگلیسی 1 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1722

اشنایی با تاریخ ادبیات جهان150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1723

تاریخ ادیان90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1724

مرجع شناسی اختصاصی85 سوال + پاسخنامه

فال شماره1725

مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد150 سوال + پاسخنامه

فال شماره1726

ساختمان و تجهیزات کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1727

مواد سمعی و بصری60 سوال + پاسخنامه

فال شماره1728

خدمات عمومی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1729

فراهم اوری و توسعه مجموعه120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1730

مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1731

مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان140 سوال + پاسخنامه

فال شماره1732

مقدمه ای بر روابط عمومی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1733

اشنایی با مطبوعات و رسانه ها120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1734

اشنایی با اطلاعات و ارتباطات120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1735

اشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای30 سوال + پاسخنامه

فال شماره1736

کتابخانه و توسعه پایدار120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1737

جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره1738

متون اختصاصی انگلیسی 3 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره1739

سازماندهی رایانه ای منابع75 سوال + پاسخنامه

فال شماره1740

مدیریت نشریات ادواری85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1741

مبانی و روش های اموزش سواد اطلاعات75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1742

تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1743

نمایه سازی کتاب70 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1744

سازمان دهی مواد1 فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1745

اطلاعات و انتشارات دولتی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1746

سیستم های اطلاعاتی مدیریت مقدماتی.30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1747

مبانی ارتباط شناسی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1748

فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1749

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1750

امار دو کشاورزی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1751

اشنایی با شیوه های خود اشتغالی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1752

توسعه و کشاورزی پایدار180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1753

اصول اموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1754

حسابداری واحد های کشاورزی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1755

تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1756

روش تحقیق در منابع طبیعی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1757

تجارت بین المللی برای محصولات کشاورزی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1758

درس اقتصاد سنجی کشاورزی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1759

گیاه شناسی عمومی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1760

اصول تبدیل و نگهداری فراورده های کشاورزی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1761

طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1762

اشنایی با دام پروری ایران150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1763

فیزیولوژی گیاهان زراعی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1764

اصول اصلاح نباتات150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1765

پرورش زنبور عسل150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1766

زراعت خصوصی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1767

مدیریت کشاورزی یا مدیریت مزرعه یا واحدهای دامی305 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1768

تاریخ ادبیات علم اطلاعات و دانش شناسی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1769

اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1770

اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1771

دام پروری عمومی یا علوم دامی280 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1772

ماشین های کشاورزی عمومی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1773

کاربرد شیمی عمومی در کشاورزی115 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1774

اصلاح نژاد دام وطیور215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1775

اقتصاد تولید کشاورزی350 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1776

سیاست کشاورزی270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1777

ژنتیک رشته های کشاورزی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1778

اصول زراعت225 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1779

زبان تخصصی رشته مهندسی کشاورزی و گرایشهایش150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1780

استاتیک رشته کشاورزی110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1781

ریاضی عمومی 1 رشته های کشاورزی73 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1782

ریاضیات 2 رشته های کشاورزی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1783

شیمی عمومی رشته کشاورزی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1784

زمین شناسی مهندسی کشاورزی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1785

طرح ازمایش های دام پروری60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1786

ریاضی 1 رشته های کشاورزی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1787

شیمی مقدماتی رشته مهندسی کشاورزی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1788

شیمی تجزیه رشته مهندسی کشاورزی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1789

اصول و مبانی مدیریت اسلامی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1790

شیمی مواد غذایی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1791

اصول نگهداری مواد غذایی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1792

تجزیه مواد غذایی100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1793

تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1794

تکنولوژی روغن100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1795

صنایع لبنی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1796

اصول بسته بندی مواد غذایی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1797

کنسرو سازی100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1798

اصول مهندسی صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1799

کنترل کیفی مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1800

تکنولوژی غلات80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1801

اقتصاد و مدیریت صنعتی130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1802

اصول مهندسی صنایع غذایی دو190 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1803

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1804

صنایع لبنی دو60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1805

بهداشت و سلامت غذا90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1806

صنایع تخمیری120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1807

تکنولوژی قند40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1808

تکنولوژی گوشت و شیلات120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1809

بازار یابی و صادرات130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1810

بهداشت و ایمنی کارخانه150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1811

میکروبیولوژی مواد غذایی152 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1812

زراعت گیاهان صنعتی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1813

مبانی اصلاح نژاد ابزیان60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1814

امار و احتمالات رشته مهندسی کشاورزی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1815

شناخت محیط زیست300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1816

گیاهان ابزی125 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1817

ارزیابی محیط زیست267 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1818

قوانین و اصول مدیریت شیلایی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1819

بهداشت و بیماریهای ابزیان60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1820

خاک شناسی عمومی رشته کشاورزی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1821

زبان تخصصی رشته منابع طبیعی شیلات60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1822

جیره نویسی تغذیه ابزیان20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1823

تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1824

تکثیرو پرورش ماهیان گرمابی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1825

تکثیر و پرورش ماهیان سردابی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1826

هیدرو بیولوژی عمومی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1827

لیمنولوژی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1828

ماهی شناسی سیستماتیک30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1829

اقتصاد شیلاتی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1830

اصول و روش های صید ابزیان30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1831

ماهی شناسی عمومی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1832

هیدرو شیمی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1833

امار حیاتی رشته شیلات25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1834

هیدرو تکنیک و طراحی استخرها20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1835

فیزیولوژی جانوری رشته منابع طبیعی شیلات20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1836

ابیاری عمومی245 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1837

باغبانی عمومی یا علوم باغی245 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1838

مبانی بر نامه ریزی اموزشی ترویج اموزش کشاورزی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1839

اصول اموزش کشاورزی115 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1840

اصول ترویج کشاورزی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1841

حشره شناسی و دفع افات90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1842

بیماری های گیاهی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1843

اصول مدیریت اموزش وترویج90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1844

طرح اموزش های کشاورزی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1845

اصول و برنامه ریزی ترویجی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1846

اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1847

برنامه ریزی ترویجی50 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1848

روش تحقیق در علوم تربیتی480 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1849

مکانیک سیالات261 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1850

طراحی اجزا251 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1851

مبانی خاک ورزی و کاشت120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1852

مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1853

ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1854

ترمودینامیک145 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1855

شناخت و کاربرد تراکتور120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1856

استاتیک115 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1857

مکانیزاسیون کشاورزی یک175 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1858

رسم فنی و نقشه کشی رشته ماشین های کشاورزی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1859

جنگل داری215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1860

مرتع داری295 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1861

متون خارجی در اقتصاد کشاورزی220 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1862

حقوق کشاورزی 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1863

افات و بیماری های محصولات کشاورزی170 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1864

ابیخیزداری و حفاظت اب و خاک180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1865

مساحی و نقشه برداری165 سوال + پاسخنامه251

فایل شماره1866

هواو اقلیم شناسی کشاورزی251 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1867

تکنولوژی موتور55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1868

مکانیک تراکتور85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1869

مقاومت مصالح 1 رشته ماشین های کشاورزی85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1870

مبانی داشت و برداشت145 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1871

مقاومت مصالح 2 مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون115 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1872

185 سوال + پاسخنامه مکانیزاسیون کشاورزی دو

فایل شماره1873

موتور های احتراقی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1874

سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1875

فیزیک . مکانیک خاک های کشاورزی205 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1876

ریاضیات 1 رشته کشاورزی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1877

افات و بیماری های گیاهی45 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1878

تکنولوژی حفاظت اب و خاک رشته کشاورزی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1879

ماشین های خاک ورزی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1880

مکانیک سیالات رشته کشاورزی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1881

طراحی سیستم های ابیاری180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1882

ارزیابی اراضی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1883

مکانیک سیالات و هیدرولیک185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1884

پیدایش و رده بندی خاک ها90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1885

متون خارجی در اقتصاد کشاورزی215 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1886

هیدرولیک انهار150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1887

اصول مهندسی زهکشی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1888

فیزیک خاک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1889

رابطه اب و خاک و گیاه180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1890

هیدرولوژی رشته مهندسی اب و خاک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1891

حفاظت اب و خاک نکمیلی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1892

طراحی سازه های ابی160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1893

بیولوژی خاک150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1894

مکانیک خاک رشته مهندسی اب و خاک55 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1895

شیمی و حاصلخیزی خاک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1896

رابطه اب و خاک و گیاه30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1987

خاک های شور و سدیمی25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1898

مکانیک سیالات رشته مهندسی اب و خاک و کشاورزی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1899

حمایت جنگل210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1900

طراحی باغ و پارک150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1901

فراوری و بازیابی محصولات شیلاتی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1902

صنایع چوب و کاغذ210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1903

رابطه دام و مرتع240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1904

اکوتوریسم90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1905

اندازه گیری و ارزیابی مراتع240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1906

شناخت و مدیریت حیات وحش180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1907

اکولوژی منابع اب90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1908

جنگل شناسی 270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1909

اصول مهندسی جنگل 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1910

اکولوژی مرتع 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1911

تکثیر و پرورش صید ابزیان210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1912

زیست شناسی حفاظت150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1913

اصول و طراحی منظره و چشم انداز180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1914

اکولوژی جنگل180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1915

الودگی اب و خاک180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1916

درختان و درختچه های  ایران270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1917

جانور شناسی عمومی مهدسی کشاورزی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1918

چوب شناسی و حفاظت از چوب150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1919

قوانین و مدیریت منابع طبیعی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1920

شناسایی گیاهان مرتعی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1921

تنوع زیستی25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1922

جغرافیای روستایی ایران300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1923

ریاضیات پیشرفته20 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1924

ریاضیات مهندسی رشته اب و هوا شناسی100 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1925

فیزیک عمومی رشته اب و هواشناسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1926

اب و هواشناسی دینامیک180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1927

ریاضیات 2 رشته جغرافیا75 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1928

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1929

کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1930

تغییر اقلیم و پیامد های ان120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1931

اشنایی با نرم افزار های اقلیمی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1932

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هو90 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1933

اقلیم شناسی فیزیکی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1934

زبان تخصصی رشته اب و هواشناسی25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1935

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)رشته اموزش دینی عربی و اب و هواشناسی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1936

رشته های تحقیق در اب و هواشناسی ارشد30 سوال + پاسخنامه د

فایل شماره1937

مدیرت و ابادانی روستاها 210 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1938

طرح بهسازی روستاها210 ا

فایل شماره1939

اب و فاضلاب روستاهها 120 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1940

صنایع روستایی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1941

تاسیسات در ساختمان های روستایی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1942

کانال های اب رسانی200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1943

محیط زیست روستاها 60 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1944

تعاونی روستاها 325 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره 1945

اقتصاد کلان یک355 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1946

بازار یابی و مدیریت بازار مدیریت و ابادانی روستاها 150 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1947

اصول حسابداری رشته کشاورزی 370 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1948

مدیریت تولیدات  روستایی185 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1949

مدیریت مالی رشته مهندسی کشاورزی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1950

مصالح بومی و روش های ساختمان سازی8 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1951

ایستایی رشته مدیریت و ابادانی روستاها 40 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1952

قارچ ویروس نماتدوپرو کاریتها و بیماری ز170 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره 1953

مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 1954

افات مهم گیاهی و کنترل انها210 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1955

کنترل و گواهی بذر330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1956

فیزیولوژی بعد از برداشت210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1957

بیماری های مهم گیاهی و کنترل انها 210 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1958

دیم کاری270 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1959

گیاهان دارویی85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1960

سم شناسی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1961

زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1962

میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1963

زیست شناسی مقدماتی360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1964

شیمی الی رشته کشاورزی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1965

زراعت غلات210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1966

افات انباری210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1967

علف های هرز و کنترل انها 175 سوال + پاسخنامه ا

فایل شماره1968

ازدیاد نباتات250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1969

سبزی کاری و گل کاری110 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1970

میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1971

تشریح و رده بندی گیاهان 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1972

طرح ازمایش های کشاورزی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1973

زراعت گیاهان دارویی و ادویه 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1974

ارتباطات و نواوری160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1975

زیست شناسی رشته کشاورزی85 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1976

کاربرد کامپیوتر در ترویج و اموزش کشاورزی80 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1977

امار 2 کشاورزی280 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1978

اقتصاد کلان دو320 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1979

ابیاری و اقلیم شناسی کشاورزی75 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1980

بازاریابی محصولات کشاورزی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1981

پول و بانکداری رشته کشاورزی65 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1982

توسعه کشاورزی تکمیلی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1983

مدیریت منابع ابی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1984

فیزیولوژی تولید مثل130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1985

پرورش طیور مرغداری180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1986

اصول تغذیه دام 150 سوال + پاسخنامه م

فایل شماره1987

خوراک و جیره نویسی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1988

بهداشت و بیماریهای دام و طیور150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1989

شیر و فراورده های ان130 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1990

ماشین های ویژه دامپروری60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1991

گوشت و بررسی ان60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1992

تکنولوژی مواد خوراکی رشته کشاورزی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1993

گوسفند داری مهندسی تولیدات دامی40 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1994

تغذیه طیور180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1995

پرورش ابزیان ماهی و میگو150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1996

پرورش گوسفند و بز150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1997

تشریح و فیزیولوژی دام 120 سوال + پاسخنامه م

فایل شماره1998

فراوری تولیدات دام و طیور120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره1999

اندیشه سیاسی امام خمینی عمومی علوم انسانی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2000

پرورش گاو های شیری150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2001

رفتارشناسی حیوانات اهلی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2002

اشنایی با دامپروری ایران در رشته کشاورزی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2003

دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2004

حفظ جزء 30 قران کریم 250 سوال + پاسخنامه م

فایل شماره2005

اخلاق اسلامی عمومی علوم انسانی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2006

اشنایی با دفاع مقدس عمومی علوم انسانی210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2007

اندیشه اسلامی 1 عمومی علوم انسانی240 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2008

اندیشه اسلامی 2 عمومی علوم انسانی 250 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2009

انقلاب اسلامی ایران عمومی علوم انسانی

فال شماره2010

ایین زندگی اخلاق کاربردی علوم انسانی210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2011

تربیت بدنی 1 عمومی علوم انسانی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2012

تربیت بدنی 2 یا ورزش 1 عمومی علوم انسانی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2013

تفسیر موضوعی قران عمومی علوم انسانی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2014

تفسیر موضوعی نهج البلاغه عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2015

زبان خارجه عمومی علوم انسانی190 سوال + پاسخنامه

فال شماره2016

فارسی عمومی علوم انسانی330 سوال + پاسخنامه

فال شماره2017

فرهنگ و تمدن اسلام ایران عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2018

فلسفه اخلاق عمومی علوم انسانی180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2019

اشنایی با دفاع مقدس با پاسخ30 سوال + پاسخنامه

فال شماره2020

ورزش 1 علوم انسانی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2021

زبان و ادبیات فارسی مقدماتی عمومی علوم انسانی40 سوال + پاسخنامه

فال شماره2022

برنامه ریزی کسب و کار30 سوال + پاسخنامه

فال شماره2023

زبان خارجه200 سوال + پاسخنامه

فال شماره2024

تربیت بدنی یک270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2025

اندیشه اسلامی یک300 سوال + پاسخنامه

فال شماره2026

تربیت بدنی دو240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2027

فلسفه اخلاق210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2028

اندیشه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه

فال شماره2029

انقلاب اسلامی ایران300 سوال + پاسخنامه

فال شماره2030

تفسیر موضوعی قران360 سوال + پاسخنامه

فال شماره2031

اشنایی با دفاع مقدس360 سوال + پاسخنامه

فال شماره2032

دانش خانواده و جمعیت علوم پایه360 سوال + پاسخنامه

فال شماره2033

فرهنگ و تمدن اسلام270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2034

اشنایی با قانون اساسی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2035

ایین زندگی اخلاق کاربردی360 سوال + پاسخنامه

فال شماره2036

تفسیر موضوعی نهج البلاغه210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2037

اندیشه سیاسی امام خمینی270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2038

اخلاق اسلامی ئ مبانی و مفاهیم330 سوال + پاسخنامه

فال شماره2039

ورزش یک570 سوال + پاسخنامه

فال شماره2040

حفظ جزء سی قران کریم عمومی کارشناسی ارشد و دکتری120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2041

فارسی900 سوال + پاسخنامه

فال شماره2042

زبان و ادبیات فارسی مقدماتی عمومی علوم پایه40 سوال + پاسخنامه

فال شماره2043

تربیت بدنی ویژه240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2044

اشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی علوم پایه40 سوال + پاسخنامه

فال شماره2045

اشنایی با اسلامی30 سوال + پاسخنامه

فال شماره2046

نرم افزار های ریاضی210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2047

ترکیبات و کاربردها120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2048

اصول سیستم های کامپیوتری150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2049

احتمال دو120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2050

زبان تخصصی ریاضیات و کاربردها60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2051

رگرسوین یک90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2052

روش های اماری رشته150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2053

نظریه مقدماتی اعداد120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2054

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی285 سوال + پاسخنامه

فال شماره2055

هندسه جبری مقدماتی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2056

اشنایی با نظریه های صف120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2057

احتمال یک رشته امار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2058

اشنایی با نظریه تصمیم90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2059

روش های چند متغییره پیوسته دو60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2060

رگرسیون دو50 سوال + پاسخنامه

فال شماره2061

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2062

نظریه معادلاات دیفرانسیل120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2063

مبانی انالیز عددی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2064

زبان تخصصی امار و ریاضیات وکاربردها90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2065

مبانی هندسه یا هندسه هذلولی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2066

فیزیک عمومی کددرس (111325 ) 30 سوال + پاسخنامه

فال شماره2067

رگرسیون یک60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2068

توپولوژی جبری مقدماتی60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2069

حل عددی معادلات دیفرانسیل140 سوال + پاسخنامه

فال شماره2070

امار و احتمال یک150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2071

انالیز ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2072

انالیز ریاضی سه120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2073

توابع مختلط90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2074

فرایند های تصادفی یک130 سوال + پاسخنامه

فال شماره2075

امار در ریاضی90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2076

امار و ریاضی دو150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2077

اموزش ریاضی دو120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2078

تاریخ ریاضیات25 سوال + پاسخنامه

فال شماره2079

تحقیق در عملیات 2 رشته ریاضی125 سوال + پاسخنامه

فال شماره2080

زبان تخصصی ریاضی240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2081

سری های زمانی یک125 سوال + پاسخنامه

فال شماره2082

فلسفه علم ریاضی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2083

مبانی ریاضیات170 سوال + پاسخنامه

فال شماره2084

جبر دو180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2085

توپولوژی عمومی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2086

جبر سه100 سوال + پاسخنامه

فال شماره2087

هندسه دیفرانسیل موضعی با پاسخ100 سوال + پاسخنامه

فال شماره2088

ریاضیات گسسته با پاسخ270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2089

اموزش ریاض یک150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2090

تاریخ و فلسفه ریاضی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2091

جبر رشته ریاضیات و کاربرد ها50 سوال + پاسخنامه

فال شماره2092

ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

فال شماره2093

نظریه حلقه و مدول50 سوال + پاسخنامه

فال شماره2094

طرح ازمایش های دو180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2095

روش های گیری30 سوال + پاسخنامه

فال شماره2096

روش های نمونه گیری یک120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2097

روش های چند متغیره گسسته102 سوال + پاسخنامه

فال شماره2098

محاسبات اماری130 سوال + پاسخنامه

فال شماره2099

احتمال یک رشته امار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها30 سوال + پاسخنامه

فال شماره2100

اشنایی با احتمال و امار فازی120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2101

روش های ناپارامتری60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2101

روش های نمونه گیری دو60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2102

محاسبه اماری با کامپیوتر90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2103

شبیه سازی رشته امار و کاربردها25 سوال + پاسخنامه

فال شماره2104

فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

فال شماره2105

مبانی ریاضیات150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2106

طرح ازمایش های یک150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2107

جبر خطی یک برای امار60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2108

انالیز ریاضی دو120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2109

روش های پیشرفته امار150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2110

مبانی اقتصاد در رشته امار80 سوال + پاسخنامه

فال شماره2111

ریاضی برای امار60 سوال + پاسخنامه

فال شماره2112

احتمال و کاربرد ان25 سوال + پاسخنامه

فال شماره2113

تحقیق در عملیات رشته امار30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2114

فیزیک پایه و ازمایشگاه رشته اموزش ریاضی25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2115

روانشناسی تربیتی 2 رشته اموزش ریاضی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2116

اصول فلسفه اموزش و پرورش330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2117

اشنایی با ادیان بزرگ210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2118

اصول فقه سه330 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2119

اصول فقه چهار240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2120

ایات والاحکام300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2121

ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2122

ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2123

بلاغت قران کریم یک و دو120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2124

تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2125

تاریخ تحلیلی صدر اسلام210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2126

تاریخ تفسیر قران کریم یک150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره2127

تاریخ حدیث210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2128

تاریح علوم اسلام یک210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2129

تاریخ فقه و فقها300 سوال + پاسخنامه

فال شماره2130

تاریخ فلسفه اسلامی یک210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2131

تاریخ فلسفه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه

فال شماره2132

تاریخ فلسفه اسلامی سه180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2133

تاریخ فلسفه غرب یک240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2134

تاریخ فلسفه غرب دو230 سوال + پاسخنامه

فال شماره2135

تاریخ قران دو90 سوال + پاسخنامه

فال شماره2136

تاریخ هنر های اسلامی یک240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2137

تفسیر تربیتی قران کریم یک210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2138

جوامع حدیثی150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2139

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2140

حقوق تجارت یک رشته الهیات120 سوال + پاسخنامه

فال شماره2141

حقوق جزای خصوصی اسلام330 سوال + پاسخنامه

فال شماره2142

حقوق جزای عمومی اسلامی360 سوال + پاسخنامه

فال شماره2143

حکمت اشراق یک180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2144

حکمت اشراق دو150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2145

حکمت متعالیه یک250 سوال + پاسخنامه

فال شماره2146

حکمت متعالیه دو270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2147

حکمت متالیه سه210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2148

حکمت متعالیه چهار210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2149

حکمت مشاء یک240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2150

زبان تخصصی یک رشته الهیات180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2151

زبان تخصصی دو رشته الهیات210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2152

زبان تخصصی سه رشته الهیات390 سوال + پاسخنامه

فال شماره2153

زبان تخصصی چهار رشته الهیات180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2154

سیری در نهج البلاغه210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2155

شناخت ادیعه اهل بیت180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2156

صرف یک270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2157

صرف دو330 سوال + پاسخنامه

فال شماره2158

عرفان نظری یک180 سوال + پاسخنامه

فال شماره2159

علوم بلاغت270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2160

علوم قرانی چهار240 سوال + پاسخنامه

فال شماره2161

علوم قرانی یک150 سوال + پاسخنامه

فال شماره2162

علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه

فال شماره2163

فقه دو270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2164

فقه سه270 سوال + پاسخنامه

فال شماره2165

فقه پنج330 سوال + پاسخنامه

فال شماره2166

فقه الحدیث210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۶۷

فقه تطبیقی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۶۸

فقه تطبیقی دو۱۸۰سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۶۹

فلسفه اخلاق رشته الهیات ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۰

فلسفه تطبیقی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۱

اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۲

اشنایی با علوم قران و حدیث ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۳

فلسفه دین ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۴

قران و خاورشناسان ۱۲۰  سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۵

قواعد فقه یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۶

کلام دو ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۷

کلام چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۸

کلیات حقوق ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۷۹

کلیات عرفان اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۰

کلیات علم رجال ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۱

مبادی فقه و اصول ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۲

مسائل کلامی جدید یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۳

مفردات قران کریم  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۴

منطق یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۵

مهارتهای ترجمه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۶

نحوکاربردی یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۷

نحوکاربردی دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۸

نحوکاربردی چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۸۹

درایه الحدیث ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۰

کلام ۳ تخصصی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۱

روش تحقیق علوم اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۲

کلیات فلسفه اسلامی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۳

اشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قران  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۱۹۴

متون دینی به زبان خارجه ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۵

اشنایی با کلیات علوم کلام ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۶

عرفان عملی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۷

تاریخ تصوف دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۸

ادیان بزرگ پیش ازاسلام ۳۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۱۹۹

متون دینی به زبان خارجه سه ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۰

ادیان ابتدایی و قدیم ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۱

ادیان هند یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۲

دین خاور دور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۳

متون عرفانی عربی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۴

تاریخ فرق اسلامی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۵

ادیان هند دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۶

تاریخ فرق اسلامی دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۷

ادیان اسلام پیش از اسلام یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۸

اشنایی با نسبت های عرفانی غیراسلامی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۰۹

متون عرفانی به زبان خارجه دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۰

دین بودا ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۱

مسیحیت ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۲

اهل بیت در قران و حدیث ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۳

تفسیر ترتیبی قران کریم سه ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۴

شناخت نهج البلاغه یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۵

شناخت نهج البلاغه دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۶

مباحثی از حقوق مدنی  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۷

شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۸

اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۱۹

قرائت و درک متون عربی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۰

کلام یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۱

منطق دو 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۲

تاریخ تفسیر قران کریم دو 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۳

نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۴

مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۵

مفاهیم نقدو فهم حدیث 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۶

قرائت و درک متون تفسیری 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۷

تفسیر ترتیبی قران کریم چهار 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۸

تفسیر موضوعی سه 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۲۹

تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۰

تفسیر ترتیبی قران کریم دو 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۱

مبانی نقدو فهم حدیث 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۲

علوم قرانی سه 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۳

تفسیر موضوعی دو 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۴

بلاغت قران کریم یک 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۵

بلاغت قران کریم دو 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۶

تاریخ قران یک 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۷

فقه الحدیث یک 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۸

مکاتب و روش های تفسیر قران یک 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۳۹

روش های تفسیری 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۰

‌تفسیر قران ۳ رشته الهیات 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۱

مفردات قران دو 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۲

زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۳

                                                                                              30 سوال + پاسخنامه نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )

فایل شماره۲۲۴۴

منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۵

تاریخ قران دو 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۶

مکاتب و روش های تفسیر قران دو 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۲۴۷

تفسیر قران ۱ رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2248

فقه شش 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2249

فلسفه فقه 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2250

فقه چهار 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2251

 30 سوال + پاسخنامه اصول دو

فایل شماره 2252

مباحث اصول سه 30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2253

عربی مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2254

منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2255

تاریخ علوم اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2256

تاریخ هنرهای اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2257

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات 25 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2258

فلسفه غرب یک 210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2259

فلسفه غرب دو 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2260

فلسفه علم 120 سوال + پاسخنامه   

فایل شماره 2261

فلسفه معاصر 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2262

مسائل کلامی جدید دو150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2263

منطق سه 180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2264

منطق چهار 150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2265

منطق جدید دو210 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2266

منطق جدید یک 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره 2267

عرفان نظری دو 120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۲۶۸

حکمت مشاء دو 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۶۹

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی180 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۲۷۰

اصول برنامه ریزی درسی180 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۱

تفسیر تربیتی قران کریم دو90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۲

روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۳

اخلاق در سیره معصومین60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۴

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب50 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۵

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۶

فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۷

تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۸

فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۷۹

متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۰

تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۱

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۲

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی 60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۳

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی 30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۴

کلام جدید رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۵

فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۲۸۶

فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۷

اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان 60 سوال + پاسخنامه )

  فایل شماره۲۲۸۸

اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۸۹

دین یهود 90 سوال + پاسخنامه د

  فایل شماره۲۲۹۰

متون عرفانی عربی دو90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۱

تاریخ تصوف یک60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۲

متون عرفانی فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۳

روش های مطالعات دینی یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۴

متون عرفانی فارسی دو 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۵

متون دینی به زبان خارجی دو60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۶

ادیان ایران پیش از اسلام دو60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۷

متون عرفانی به زبان خارجی یک 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۲۹۸

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 240 سوال + پاسخنامه ه

  فایل شماره۲۲۹۹

اهل بیت در قران و حدیث 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۰۰

مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۰۱

تاریخ معاصر جهان اسلامی 60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۰۲

قرائت و تجوید سه 60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۰۳

قرائت و تجوید چهار 60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۰۴

اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم 60 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۰۵

فقه رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۰۶

تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۰۷

تجزیه و ترکیب ایات قران دو 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۰۸

روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۰۹

تجزیه و ترکیب ایات قران دو150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۰

روش تدریس مفاهیم و قرائت قران 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۱

اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۳۱۲

تاریخ اسلام در مصر و شا م 120 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۱۳

تاریخ اسلام در واندلس 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۴

تاریخ هنرهای اسلامی دو 180 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۵

تاریخ تشکیلات اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۶

تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی180 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۷

تاریخ علوم در اسلام دو120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۳۱۸

تاریخ تشکیلات اسلامی دو 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۱۹

مطالعات اسلامی در غرب 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۰

تاریخ علوم در اسلام سه 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۱

وضع کنونی جهان اسلام یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۲

تاریخ اسلام در شبه قاره هند 120 سوال + پاسخنامه  د

  فایل شماره۲۳۲۳

جغرافیای تاریخی  اسلام دو 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۴

جامعه شناسی تاریخی 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۵

تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 180 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۲۶

تاریخ عثمانیان 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۷

وضع کنونی جهان اسلام دو 180 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۲۸

خطوط و کتیبه های اسلامی 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۳۲۹

روش های مطالعات دینی دو 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۳۳۰

فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۳۱

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۳۲

جغرافیای تاریخی اسلام یک 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۳۳

تاریخ صفویه 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۳۴

تاریخ تشیع یک و دو 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۳۵

تاریخ نگاری در اسلام 90 سوال + پاسخنامه  م

  فایل شماره۲۳۳۶

جهان اسلام غرب و استعمار 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۳۳۷

کلیات فرهنگ و تمدن اسلام 90 سوال + پاسخنامه م

  فایل شماره۲۳۳۸

تاریخ تشیع رشته الهیات 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۳۹

تاریخ معاصر جهان اسلام 30 سوال + پاسخنامه م

  فایل شماره۲۳۴۰

قرئت متون تاریخی به زبان فارسی یک 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۱

ادبیات معاصر ۱ نظم 120 سوال + پاسخنامه م

  فایل شماره۲۳۴۲

انواع ادبی 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۳

اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۴

ایین نگارش و فنون ساده نویسی 12 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۵

بدیع 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۶

تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۷

تاریخ ادبیات یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۸

تاریخ ادبیات سه 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۴۹

تاریخ زبان فارسی 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۰

دستور زبان فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۱

زبان تخصصی ۱ رشته ادبیات 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۲

زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۳

اشنایی با سیر تحول شعر فارسی 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۴

سبک شناسی ۲ نثر 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۵

عروض و قافیه 150 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۶

‌قرائت عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۷

قرائت عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۸

قرائت عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۵۹

قرائت عربی چهار 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۰

قرائت عربی پنج 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۱

قواعد عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۲

قواعد عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۳

قواعد عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره ۲۳۶۴

قواعد عربی چهار 15 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۵

مبانی و عرفان و تصوف 120 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۶

متون تفسیر فارسی 60 سوال + پاسخنامه

  فایل شماره۲۳۶۷

مرجع شناسی و روش تحقیق 90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۳۶۸

مرجع شناسی و روش تحقیق120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۶۹

معانی و بیان150 سوال + پاسخنامه e1

فایل شماره ۲۳۷۰

معانی و بیان دو90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۱

مقدمات زبان شناسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۲

نثر ۱ تاریخ بیهقی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۳

نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۴

نثر ۲ بخش ۱ کلیله و دمنه یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۵

نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۶

120 سوال + پاسخنامه  نثر ۴ مرصاد العباد

فایل شماره۲۳۷۷

نظم ۳ بخش ۱ خاقانی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۸

نظم ۱ بخش ۱رودکی و منو چهری150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۷۹

90 سوال + پاسخنامه  نظم ۲ بخش ۱رستم و سهراب

فایل شماره۲۳۸۰

نظم ۲ بخش ۱ رستم و اسفندیار150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۱

120 سوال + پاسخنامه  نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از نامه ناصر خسرو

فایل شماره۲۳۸۲

نظم ۳ بخش ۲ مسعود و سعد120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۳

نظم ۳ بخش ۳ نظامی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۴

نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۵

نظم ۴ بخش ۲ مثنوی دو90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۶

نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۷

نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۸

نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی180 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۸۹

نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۰

نظم ۵ بخش ۳ حافظ یک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۱

نظم ۵ بخش ۴ حافظ دو120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۲

نقد ادبی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۳

تغذیه ورزشی150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۴

ادبیات معاصر ۲ نثر90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۵

اشنایی باادبیات معاصر120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۶

فارسی عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۳۹۷

قواعد عربی یک و دو و سه و چهار90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۸

نظم ۵ بخش ۵ صائب90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۳۹۹

متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۰

ادبیات ایران قبل از اسلام تا تاریخ ادبیات یک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۱

ایین نگارش وویرایش ۲ یا کارگاه ویراستاری یک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۲

تاریخ ادبیات فارسی دو90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۳

زبان تخصصی قسمت دوم دو90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۴

عربی ۱ قسمت اول قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۵

ادبیات عامیانه60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۶

عربی ۳ قسمت سوم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۷

نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۸

الکتروشیمی صنعتی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۰۹

نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۱۰

دستور زبان فارسی دو60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۱۱

نمونه سوالات پیام نور سبک شناسی ۱ نظم120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۱۲

زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات فارسی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۱۳

نظم فارسی ۳ (خاقانی و نظامی30 سوال + پاسخنامه)

فایل شماره۲۴۱۴

زبان تخصصی قسمت اول60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۱۵

90 سوال + پاسخنامه تحقیق دستور زبان فارسی

فایل شماره۲۴۱۶

عربی ۳ (نظم عربی60 سوال + پاسخنامه )

فایل شماره۲۴۱۷

نظم فارسی ۴ (مثنوی60 سوال + پاسخنامه)

فایل شماره۲۴۱۸

نثر فارسی ۳ (مصباح الهدایه60 سوال + پاسخنامه)

فایل شماره۲۴۱۹

عربی ۲ (نثر عربی90 سوال + پاسخنامه )

فایل شماره۲۴۲۰

تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۱

نقد ادبیات داستانی (اموزش محور90 سوال + پاسخنامه)

فایل شماره۲۴۲۲

بلاغت ۲ ( بدیع و بیان60 سوال + پاسخنامه )

فایل شماره۲۴۲۳

نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۴

ایین نگارش و ویرایش یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۵

تاریخ ادبیات دو60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۶

تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۷

صرف و نحو عربی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۸

نثر فارسی ۴ ( کشف المحجوب و رساله قشیریه)30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۲۹

ـنثر فارسی ۲ ( تاریخ جهانشگا و مرزبان نامه)60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۰

زبان تخصصی زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۱

روش تحقیق پیشرفته60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۲

عربی ۴ قسمت چهارم ( قواعد و متون120 سوال + پاسخنامه )

فایل شماره۲۴۳۳

متون

منتخب نثر ادبی – تعلیمی60 سوال + پاسخنا

فایل شماره۲۴۳۴

متون نظم غنایی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۵

نظریه های ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۶

کارگاه مقاله نویسی رشته زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۷

کارگاه فرهنگ نویسی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۸

برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد اموزشی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۳۹

نظم فارسی ۱ (شاهنامه60 سوال + پاسخنامه )

فایل شماره۲۴۴۰

تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۴۱

زبان شناسی تاریخی و تطبیقی رشته زبان شناسی همگانی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۴۲

شیوه استدلال نحوی ارشد60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۴3

عربی ۶  قسمت ششم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۴۴4

تاریخ ادبیات ۴ از دوره صفویه تا مشروطه30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۴5

عربی ۲ قسمت دوم قواعد و متون30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۴۴6

متون تفسیر فارسی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۴7

بلاغت ۱ معانی60 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۴۴8

متون نظم عرفانی30 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴49

فنون و مناعات ادبی90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره ۲۴۵0

سازمان مدیریت و اموزش و پرورش90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵1

اصول و روش تحقیق یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵2

اصول و روش تحقیق دو 15 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵3

اصول و روش ترجمه150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵4

ازمون سازی زبان انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵5

اواشناسی انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵6

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵7

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی دو120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵8

ترجمه متون ساده90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۵9

خواندن متون مطبوعات150 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴60

خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶1

خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶2

خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶3

داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶4

درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶5

درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶6

نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶7

دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه

فایل شماره۲۴۶8

دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.